To tog i timen til og fra Kongsberg gir stor gevinst for næringsliv, klima og miljø 

02.12.2022
Regjeringen jobber nå med å utarbeide neste Nasjonal transportplan og ønsker i den forbindelse å «Utrede en helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet». Vi mener vi at to tog i timen fra Kongsberg bør inngå i denne strategien.
Kongsberg kommune har merket seg Hurdalserklæringens offensive formuleringer knyttet til samferdsel og spesielt togtransport, og vi deler regjeringens ambisjoner om et godt utbygd kollektivnett i hele landet. Ikke minst deler Kongsberg kommune regjeringsplattformens formulering om å «legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk».
 
Kongsberg har en daglig innpendling på 5 537 personer og en daglig utpendling på 3 282 personer. To tog i timen til Kongsberg vil bidra til reduksjon i tids- og reisekostnader for ansatte i Kongsbergindustrien og tilreisende. I tillegg er det mye mer miljøvennlig, og det vil styrke forutsigbarheten i tilbudet. Noe som gjør at flere vil benytte seg av det.
 

Behovet vil øke fremover

Næringslivet i Kongsberg er svært eksportrettet, og mange av bedriftene er del av internasjonale konsern. Den største av bedriftene er Kongsberg Gruppen som i dag har 3000 ansatte i Kongsberg. De melder om en stor vekst de kommende fem år, med 2000 nye ansatte. I tillegg melder de øvrige bedriftene at de er igjennom krisen og at de vil ha behov for flere ansatte de kommende år.
 
Brorparten av disse skal ha arbeidssted i Kongsberg. Dette er arbeidsplasser med stor ringvirkningseffekt (x3) grunnet økt behov for service og underleverandører. Det er et felles mål for kommunen og næringslivet at de fleste av disse nye ansatte bosetter seg i Kongsberg kommune, men vi vet også at mange vil pendle. Et godt togtilbud med økt frekvens er med på å styrke Kongsbergs attraktivitet.
 

Kongsberg trenger en forutsigbar, effektiv og bærekraftig transport

Kongsberg kommune er vertskap for et av Norges desidert mest innovative teknologimiljøer, bestående av bedrifter som hevder seg i det globale markedet med løsninger for alt fra det dypeste hav til det ytterste rom. Industribedriftene på Kongsberg har 5200 ansatte og omsetter for 45 mrd. årlig. Det er ca 65 000 besøkende til Kongsberg teknologipark årlig.
 
Kongsberg har i dag 28 800 innbyggere og er del av nye Viken fylkeskommune.  En videre utvikling for dette teknologimiljøet, for Kongsberg kommune og regionen rundt Kongsberg forutsetter en forutsigbar, effektiv og bærekraftig transport.
 
Dette bør løses med mer togtransport og mindre bil. Regjeringen bør derfor satse på to tog i timen til og fra Kongsberg i neste nasjonal transportplan.

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune
Wivi-Ann Bamrud, daglig leder i Kongsberg Næringsforum
Bénédicte Røer, fungerende regiondirektør i NHO Viken Oslo
To tog i timen til og fra Kongsberg gir stor gevinst for næringsliv, klima og miljø 
Kongsberg trenger forutsigbar, effektiv og bærekraftig transport!