Offentlige dokumenter

Tekst

Næringsstrategi 2030 for Kongsberg kommune

Næringsstrategi  2030 ble ble vedtatt av Kommunestyret i sak 39/19 den 10. april 2019.

Næringsstrategi Kongsberg 2030 er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Etter en utfordrende periode der Kongsberg mistet mange industriarbeidsplasser som følge av krisen i oljeindustrien, ser vi nå at sysselsettingen igjen er på vei opp. Krisen viser hvor utsatte vi er for de globale konjunkturer og at det er viktig å utvikle et mangfoldig og robust næringsliv der kompetanse utvikles og brukes strategisk for å stimulere til en bærekraftig vekst i henhold til FNs 17 bærekraftsmål. 

Næringsstrategien skal bidra til bærekraftig vekst for Kongsbergsamfunnet. Den skal være dynamisk og proaktiv og inkludere: industri, handel, reiseliv, jordbruk/skogbruk.


Industriplan 2020-2030
Industriplan Kongsberg 2030 følger opp Næringsstrategi for Kongsberg 2030 og underbygger visjon og mål i Kommuneplanens samfunnsdel for Kongsberg 2018–2030.


Strategi for Kongsberg som besøksmål
Prosessen for utarbeidelse av en strategi for Kongsberg som besøksmål har vært gjennomført i perioden april-desember 2019. Kongsberg kommune har organisert gjennomføringen av strategiprosessen i samarbeid med næringen og Kongsberg næringsforum (KNF).

Strategien tar utgangspunkt i at Kongsberg i dag er et reisemål som leverer god service, men der aktørene i liten grad har jobbet sammen om å utvikle opplevelser som utløser ferie og fritidstra- fikk. Nå ønsker en å endre på dette. Et viktig mål med strategien er derfor å bidra til at Kongsberg tar steget over til det opplevelsesbaserte reiselivet.
Offentlige dokumenter