Offentlige dokumenter

Næringsstrategi 2030 for Kongsberg kommune

Næringsstrategi  2030 ble ble vedtatt av Kommunestyret i sak 39/19 den 10. april 2019.

Næringsstrategi Kongsberg 2030 er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Etter en utfordrende periode der Kongsberg mistet mange industriarbeidsplasser som følge av krisen i oljeindustrien, ser vi nå at sysselsettingen igjen er på vei opp. Krisen viser hvor utsatte vi er for de globale konjunkturer og at det er viktig å utvikle et mangfoldig og robust næringsliv der kompetanse utvikles og brukes strategisk for å stimulere til en bærekraftig vekst i henhold til FNs 17 bærekraftsmål. 

Næringsstrategien skal bidra til bærekraftig vekst for Kongsbergsamfunnet. Den skal være dynamisk og proaktiv og inkludere: industri, handel, reiseliv, jordbruk/skogbruk.


Industriplan 2020-2030
Industriplan Kongsberg 2030 følger opp Næringsstrategi for Kongsberg 2030 og underbygger visjon og mål i Kommuneplanens samfunnsdel for Kongsberg 2018–2030.


Strategi for Kongsberg som besøksmål
Prosessen for utarbeidelse av en strategi for Kongsberg som besøksmål har vært gjennomført i perioden april-desember 2019. Kongsberg kommune har organisert gjennomføringen av strategiprosessen i samarbeid med næringen og Kongsberg næringsforum (KNF).

Strategien tar utgangspunkt i at Kongsberg i dag er et reisemål som leverer god service, men der aktørene i liten grad har jobbet sammen om å utvikle opplevelser som utløser ferie og fritidstra- fikk. Nå ønsker en å endre på dette. Et viktig mål med strategien er derfor å bidra til at Kongsberg tar steget over til det opplevelsesbaserte reiselivet.

Handelsstrategi med tiltak for Kongsberg kommune
Handelsstrategien med tiltak følger opp Kongsberg kommunes næringsstrategi for Kongsberg 2030, og underbygger visjon og mål i Kommuneplan for Kongsberg 2018-2030. Det er en strategi og tiltaksplan for handelsnæringen i hele Kongsberg kommune, og skal være et verktøy og gi en rolleavklaring for samarbeidet på tvers av hele bransjen, kommunen og andre samarbeidsaktører.
Offentlige dokumenter