Skolestruktursaken

13.05.2024
For Kongsberg-industrien er det viktig at folk har lyst til å flytte til Kongsberg, og at innflytterne velger å bli boende. Å være en attraktiv kommune gjenspeiles i mange elementer. God skole er en av dem.

Høringsinnspill til skolestruktursaken fra Industrilederforum, uten Kongsberg kommune


Kongsberg Næringsforum er en medlemseid organisasjon hvor det i dag nærmer seg 300 medlemmer. Medlemmene er hovedsakelig bedrifter som holder til i Kongsberg, små og store, innenfor mange ulike fag og tjenesteområder, offentlige og private.

Industrilederforum skal være industribedriftenes felles stemme, og sikre at helheten blir ivaretatt. For å være med i forumet må bedriften ha resultatansvar knyttet til lokasjonen Kongsberg, og deltagerne i forumet skal representere felleskapet gjennom engasjement for vekst og utvikling i Kongsberg. Kongsberg kommune er også representert i Industrilederforum, men de er ikke representert i dette høringsinnspillet.

For Kongsberg-industrien er det viktig at folk har lyst til å flytte til Kongsberg, og at innflytterne velger å bli boende.  Å være en attraktiv kommune gjenspeiles i mange elementer. God skole er en av dem.

Vi anerkjenner at Kongsberg kommune har anstrengt økonomi som belyst i denne høringen og videre referert i formannskapet 7. mai 2024. Det er ikke vår oppgave å uttale oss om hvordan innsparingene skal foretas eller hvordan man skal møte overkapasiteten i skolene, men vi stoler på at lokalpolitikerne har det viktigste premisset til grunn når avgjørelsen tas: At kvaliteten i skolen bevares.

For industrien er det ekstremt viktig at skolene i Kongsberg er av høy kvalitet.  Høy kvalitet handler om at barn og unge skal rustes for å møte fremtiden på en god måte, både gjennom kunnskap og sosial kompetanse. Vi er stolte av lærere og ansatte som går på jobb hver eneste dag for å skape en trygg og god skole i Kongsberg. Vi er avhengig av at det forblir slik fremover. Det er viktig for industrien, både fordi det er her fremtidens arbeidskraft utdannes, men også fordi en god skole er et viktig premiss for at folk flytter til byen - og blir boende. Industrien trenger arbeidskraft, og vi trenger at folk blir i Kongsberg. KDA har meldt om et betydelig rekrutteringsbehov fremover.

Som nevnt er det aller viktigste for industrien at Kongsberg er en attraktiv kommune å flytte til, og at folk ønsker å bli boende her. Vi mener en trygg skolevei kan være avgjørende for om noen velger å flytte hit eller ikke. Vi er derfor opptatt av at skoleveien skal være trygg, uavhengig om dette er med buss eller gange. Skolenes plasseringer er også en viktig faktor for å minimere trafikken i byen, og for å opprettholde både gode nærmiljø og et bærekraftig samfunn. Familier i etableringsfasen tenker langsiktighet. Det er i dag stor konkurranse om «de beste hodene» og et av konkurransefortrinnene vi har her på Kongsberg er eksempelvis nærhet til barnehager, skoler og til arbeidssted. Kommende sysselsettingsvekst i Kongsberg-industrien er også avhengig av en aktiv boligutvikling, som igjen vil øke tilflyttingen og gi en positiv endring på demografiprofilen og skatteinngang.

Industrien trenger arbeidskraft nå, og vi kommer til å trenge mer i tiden fremover.  Det er også et spørsmål hvordan en mulig større vekst, enn hva som per nå er forutsett, vil bli møtt og håndtert fremover. Det er viktig for oss at innbyggerne har tillit til kommuneadministrasjonen og lokalpolitikerne. Det innebærer at prioriteringene som tas må være veloverveide, og at kommunen driftes på en forsvarlig økonomisk måte. En kommune som i verste fall settes under statelig administrasjon er ikke en kommune med muligheter til å tenke videreutvikling.

Vi registrer et enormt lokalt engasjement knyttet til skolestruktursaken. Dette setter vi pris på, og mener det gjenspeiler hvor mye skole betyr for Kongsbergs innbyggere, og helt sikkert også for mulig nye innbyggere.

Alle barn i Kongsberg har krav på en trygg og god skole og skolevei.

Industrilederforum, uten Kongsberg kommune
Skolestruktursaken
Bilde: Kongsberg kommune