Ørjan Stengelsrud er nytt styremedlem i KNF

Onsdag 13. mai kl. 17.00 kunne styreleder Geir-Aage Tveito ønske velkommen til KNFs aller første digitale selskapsmøte.
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud ledet møtet, som kun tok 30 minutter. Hjemmekontor og sosial distanse til tross, det går jammen effektivt for seg i disse tider. 10 medlemsbedrifter var representert via videolink.
 

De viktigste sakene


Under normale omstendigheter, med fysisk oppmøte, ville KNFs årsmelding blitt gjennomgått på møtet. I år valgte vi å droppe dette punktet, og henviste heller til vår hjemmeside der den er publisert.

Her ser du årsrapporten for 2019..

Etter at regnskapet for 2019 og budsjettet for 2020 var presentert uten merknader, gikk selskapsmøtet til de viktigste sakene som var vedtektsendring og valg av styremedlemmer.
 

Vedtektsendring


Det er viktig for oss å ha et styre som representerer bredden i vår medlemsmasse, og det er av stor betydning at det holdes en grad av kontinuitet i styrearbeidet. Derfor ble det lagt frem forslag om vedtektsendring vedr. styret. Endringen gjør at styremedlemmer heretter kan gjenvelges ut over de to periodene som var vedtektsfestet tidligere.

§8  Styret
Foreningen ledes av et styre som består av syv medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Dersom et styremedlem velges til styreleder innenfor normal valgperiode så blir dette for en periode på to år med mulighet til å gjenvelges for inntil én periode. Maksimum tre av styrets medlemmer byttes ut ved hvert valg.

Valgkomiteen består av tre personer valgt for to år av gangen. Valgkomiteen som fratrer foreslår selv sine etterfølgere.

Styresammensetningen skal mest mulig avspeile sammensetningen i medlemsmassen (antall medlemmer og antall ansatte). Kongsberg Kommune har fast plass i selskapets styre, og skal være representert ved en sentral person fra kommunens ledelse. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og tre av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Styrets leder og daglig leder i samarbeid innkaller til styremøter.

 

Valg av styre


Leder av valgkomiteen, Torstein Aakre, presenterte valgkomiteens innstilling, og den ble enstemmig vedtatt. Nytt styremedlem fra Kongsberg Gruppen ble Ørjan Stengelsrud, som erstatter Terje Bråthen. Ut over det var det ingen endringer i styret. Både Tom Holtermann Andresen og Truls Klippen ble gjenvalgt for to nye år.

Sittende styret i Kongsberg Næringsforum etter selskapsmøtet er styreleder Geir-Aage Tveito (Best Western Gyldenløve Hotel), Truls Klippen (Stortorvet og Berja senter), Tom Holtermann Andersen (DataRespons), Håvard Fossbakken (Kongsberg kommune), Ørjan Stengelsrud (Kongsberg Defence & Aerospace), Beate Wojtaszek (Block Watne) og Hanne Meinstad (TechnipFMC).
Ørjan Stengelsrud er nytt styremedlem i KNF
Ørjan Stengelsrud kommer fra Kongsberg Defence & Aerospace
Selskapsmøte