Kommunestyret behandlet reiselivsstrategien

21.08.2020
Det var stort engasjement i kommunestyret når den nye reiselivsstrategien for Kongsberg lå til behandling i denne ukens kommunestyremøte.
En rekke aktører innen reiselivs- og opplevelsesnæringen har det siste året jobbet med å lage en felles strategi for reiselivsutviklingen i vårt område. Selve strategidokumentet er utarbeidet av konsulentselskapet Mimir AS i 2019, og arbeidet med dette ble gjennomført i samarbeid med alle bransjeaktørene i KNF og Kongsberg kommune.

Gjennom Forum for opplevelser (som er KNF sitt bransjeforum for reiselivsbedrifter) har vi gjennomført flere workshops og innhenting av et stort faktagrunnlag. Alt dette for å få en så god beskrivelse av situasjon og potensialet som mulig. Det har også vært viktig å inkludere flest mulig aktører i prosessen og vi har invitert bredt utover de etablerte samarbeidsforumene i kommunen.

Stort uutnyttet potensiale
Aktørene selv mener at reiselivet i Kongsberg har et stort potensiale. Det knyttes særlig til kortreiste kundegrupper på Østlandet, men det ligger også store muligheter i et større nedslagsfelt. Som destinasjon har vi flere sentrale aktører og ressurser fra kultur, idrett og kulturminner. Særlig sentrale her er Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg skisenter, Kongsberg Jazzfestival og hotellene.

Med sine 70.000 besøkende per år er Kongsberg Teknologipark med sine bedrifter den aktøren som faktisk trekker til seg flest tilreisende, og som genererer flest overnattingsdøgn og serveringer. Dette er en god ressurs for byen, men det gjør også at industrikonjunkturene også slår kraftig inn på reiselivsnæringen i Kongsberg. Denne trenden vi må søke å endre, slik at denne reiselivsnæringen kan utvikle seg og vokse mere uavhengig av utviklingen i industrien. Mulighetsrommet ligger i hvordan de ulike reiselivsaktørene evner å løfte markedet i fellesskap. Et videreutviklet bransjesamarbeid innen reiseliv må stimuleres, og det er rådmannens oppfatning at kommunen kan spille en positiv rolle i dette.

Les mer i saksfremlegget og dokumentene i saken her.

Mange gode forslag fra salen
I kommunestyresalen var det mange som tok til orde for at de var glade for at kongsberg nå får en egen satsning på reiseliv. Strategien høstet mange gode ord, og det var mange som gjerne ville mere enn aktørene selv. Flere kommunestyrerepresentanter foreslo at de ulike bedriftene burde utvikle både aktiviteter og opplevelser i større grad enn strategien legger opp til. Noen var også opptatt av at vi i enda større grad må synliggjøre at vi er Teknologibyen, og forslag om simuleringssenter med mulighet for å "fly" F16 , «vil vite»-senter osv. ble fremmet.

Engasjementet i kommunestyret var stort, og det var stor enighet på tvers av politiske skiller om at Kongsberg har mye å by på. Vi må utvikle både natur og aktiviteter i enda større grad enn vi gjør i dag. Med så positive og løsningsorienterte politikere ser vi frem til å jobbe sammen om å finne penger og ressurser til tiltakene næringen selv nå skal utarbeide og prioritere i tiden fremover!
Første møte i forum for opplevelser er allerede til uka, torsdag 27. august kl 8:30 hvor operasjonalisering av strategien er tema, så her ligger vi ikke på latsiden!

Se kommunestyrets behandling av reiselivsstrategien her.
Kommunestyret behandlet reiselivsstrategien