Nyttige linker og FAQ

På denne siden finner du informasjon om anbefalinger og regler som gjelder nå.

Her finner du gjeldende anbefalinger og regler..
 

Regjeringen strammer inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Blant de forskriftsfestede tiltakene er bla. innføring av  skjenkestopp.

Det innføres også påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.
 

Dagpenger og kompensasjonsordninger


Tidlig tirsdag 14. desember holdt regjeringen pressekonferanse angående støtteordninger for næringslivet. Fra NAV har vi mottatt oppdatert informasjon om dagpenger som er foreslått (og som med stor sikkerhet blir vedtatt i Stortinget).

Eksisterende ordninger som forlenges ut februar
 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent
 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Disse ordningene gjeninnføres  
 • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
 • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
 • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
 • Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov. NAV har ikke åpnet opp forskuddsløsningen for dagpenger enda, men vurderer behovet fortløpende.
 

Permitteringer og oppsigelser


Det skrives av og til mye i media om forslag, tiltak og endringer i NAVs regelverk. Husk at ingenting er gyldig før det står skrevet på NAVs nettsider. Sjekk nav.no jevnlig eller kontakt NAV for å være på den sikre siden!
 • Frist for permitteringsvarsel er normalt 14 kalenderdager. Ved uforutsette hendelser (force majeure) er fristen imidlertid 2 kalenderdager.
 • For å ha rett til dagpenger må arbeidstaker ha tjent minst kr. 159 599 (1,5 G) i løpet av de siste 12 månedene. eller kr. 319 197 de siste 36 månedene. Se ellers nav.no om rett til dagpenger.
 • Tilkallingsvikarer permitteres ikke – de registrerer seg som ordinære arbeidssøkere. De kan også ha rett til dagpenger avhengig av hvor mye de har jobbet og hatt i inntekt.
 

Spørsmål og svar om permitteringer og oppsigelser


Hvordan øke permitteringsgraden for en som allerede er permittert?

NAV svarer: Arbeidsgiver informerer de berørte arbeidstakerne skriftlig om endringen. Arbeidstaker kan benytte dette som dokumentasjon på endring av permitteringsgraden ovenfor NAV.

Det betyr i praksis at arbeidsgiver gir arbeidstaker skriftlig dokumentasjon, så må den permitterte sende dokumentasjonen til NAV. Arbeidsgiver permittering (nav.no). Hvis en virksomhet utvider permitteringsgraden må de vurdere om de etter gjeldende avtaler plikter å gi et nytt permitteringsvarsel der de oppgir ny permitteringsgrad. Arbeidsgiver trenger ikke betale ny lønnspliktperiode hvis permitteringsgraden utvides.

Hvor lang arbeidsgiverperiode gjelder nå?

NAV svarer: Lønnspliktperioden (den perioden arbeidsgiver må dekke lønn, selv om arbeidstaker er permittert) er fra og med 01.09.20 på 10 arbeidsdager. Dette kan endre seg under en nedstengning.

Hvor lang tid i forveien må jeg gi permitteringsvarselet før den ansatte går ut i permitteringsperioden?

NAV svarer: En ny nedstengning vil antakelig regnes som en uforutsett hendelse. Men det vet vi ikke sikkert helt enda. Normalt er varselet 14 kalenderdager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. En plutselig nedstengning er et eksempel på hendelse som kan falle inn under uforutsett (force majeure). Vi oppfordrer til å begrunne grunnlaget for forkortet frist på en god måte i permitteringsvarslet.

Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til lønnsplikt
Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til permitteringsperioden

Kan jeg som daglig leder permitteres 100%?

NAV svarer: Så lenge du er ordinær lønnsmottaker er det fullt mulig.

Kan man være på jobb for å vaske, rydde og pusse opp når man er permittert?

NAV svarer: Da må arbeidsgiver betale vanlig lønn – altså ikke permittere. Husk også anbefalinger, regler og råd for smittevern.

Kan man være på jobb og vaske og rydde og pusse opp når man er i arbeidsgiverperioden etter å ha fått permisjonsvarsel?

NAV svarer: Ja, men da utsettes varslingsperioden. Den perioden med dager fra permisjonsvarselet er gitt til NAV går inn og utbetaler dagpenger, utsettes da. For eksempel: Hvis jeg får permisjonsvarsel en mandag og har to dagers varslingsperiode, men må møte på jobb for å rydde og vaske tirsdag og onsdag, gjelder ikke varslingsperioden før fra torsdag. Husk også anbefalinger, regler og råd for smittevern.

Skal jeg sende permitteringsvarsel til sykemeldte arbeidstakere?

NAV svarer: Ja, det er lurt. Dersom arbeidstaker er for syk til å jobbe, vil vedkommende uansett motta sykepenger i hele sykemeldingsperioden.