KNF støtter planer på Vestsida

18.03.2022
KNF har svart på høringen om reguleringsplanen for Myntgt. 14 og Nytorget.

 

Reguleringsplan 501R Myntgata 14 og Nytorget - innspill fra næringslivet på Kongsberg


Kongsberg Næringsforum (KNF) er en bredt sammensatt medlemseiet organisasjon, med medlemmer knyttet både til handel, reiseliv, gårdeiere, utbyggere, industri og andre næringer. Våre medlemmer representerer omtrent 8000 ansatte geografisk tilhørende i hele kommunen, men fortrinnsvis i sentrum på begge sider av Lågen.

KNF har på bakgrunn av offentlig ettersyn og høring av planforslaget for eiendommene forespurt våre medlemmer om hva de mener, uavhengig av bransje de representerer eller hvor de geografisk i kommunen holder til.

Prosjektet har stor verdi når det gjelder utvikling av et attraktivt og levende område sentralt på Vestsida, og vil bidra til en god og helhetlig utvikling av Kongsberg Sentrum. Det vil ha en stor verdi for hele byen at gamlebyen gjenreises som et levende sentrum med et historisk preg, byens identitet og med et urbant innhold. Prosjektet vil føre til flere boliger på Vestsida, noe som kan gi mer liv og bedre kundegrunnlag for næringslivet i bydelen.

KNF er positive til økte byggehøyder, og er enig med kommunedirektøren i at kvartalet fint tåler skisserte høyder. Det vil fungere godt i omgivelsene. På andre siden av Myntgata vil den nye Bryggerigården ta seg av tilpasningen mot det som er av eldre bebyggelse i øst ved senkede gesimser og graderte høyder.

Parkeringen under Nytorget er inkludert i planen for 501R. Denne etableringen er helt nødvendig, og den må være publikumsrettet. Denne forbedringen av tilgang til korttids p-plasser vil være viktig for Vinmonopolet, og avgjørende for at publikumsrettet næring på gateplan i området kan gjennomføres. Parkering under Nytorget vil også gi redusert biltrafikk på gateplan og tillate gangprioriterte gater og gode arrangementsarealer. Når aktiviteten øker, vil vi også få utnyttet mellom- og langtidsplassene på Skauløkka til personalparkering og liknende.

Vi er positive til at Christian IV des. gate endres fra vei til gatetun. Dette vil på sikt kunne åpne opp for en større fleksibilitet for bruk og utforming av Nytorget. Apotekergata nord for torget bør også kunne tilrettelegges for aktiviteter/arrangement ved behov. KNF er positive til en eventuell uteservering, men det fordrer fleksibilitet som gjør det mulig å fortsette med Matmarked og andre arrangement på Nytorget. En planlagt lekeplass vil kunne ta opp en del av det arealet som i dag brukes til trivselsfremmende tiltak. Det er viktig å tenke nøye gjennom plassering og volum av faste installasjoner på Nytorget, slik at en også i fremtiden skal kunne tilby Matmarked og tilsvarende arrangementer. Det er også viktig å begrense snølagring for å kunne prioritere økt aktivitet på Nytorget hele året. Vi vil påpeke at nå er tiden og sammenhengen for å ta opp igjen planene om helårs tak over Nytorget til ny vurdering.

Det er av største betydning at tilgjengeligheten til bydelen beholdes for alle trafikkgrupper, og ikke forringes med tiltak som kan begrense aktiviteten i området som f.eks. innføring av enveiskjøringer og/eller bilbegrensninger på Gamlebrua. Det må sørges for fleksibel trafikkavvikling med god tilgjengelighet for alle trafikkgrupper, lave hastigheter og mest mulig parkering under bakken.

KNF er positiv til reguleringsplanen, og understreker viktigheten av god fremdrift i videre planarbeid og gjennomføring. Vi vil understreke at planen virker gjennomarbeidet og god, og vi ser frem til endringene som vil gi et løft både for Vestsida og Kongsberg i sin helhet.


 
KNF støtter planer på Vestsida