Hva er egentlig KNFs forum?

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. 
Kongsberg Næringsforums aller viktigste oppgave er å være medlemmenes talerør. Forumene våre er våre beste verktøy i denne jobben! Det er her vi får deres meninger, ønsker og har konstruktiv dialog.
 

Forumenes viktige rolle


Selv om ingen av KNFs forum er helt like, hverken i måten de drives på eller hvilke målsettinger de har, er det er imidlertid noen fellestrekk.

Det er en plattform for dialog mellom oss i KNF og våre medlemmer, men også mellom næringslivet og kommunepolitikere og -administrasjonen. Forumene har på den måten en viktig oppgave i å fremme samarbeid mellom ulike bransjer, bedrifter, kommunen og andre aktører. Det er også en arena for erfaringsdeling, kompetanseheving og informasjon.

Der det er aktuelt har forumene en koordinerende funksjon for å gjennomføre vedtatte strategier og planer som f.eks. kommunens industriplan og reiselivsstrategi. Og ikke minst representerer forumene en felles stemme ved for eksempel høringer og innspill.
 

Forumene jobber etter ulike modeller


Når vi oppretter et forum for en bransje eller et fagområde er det ut fra mange forskjellige behov ute hos medlemmene våre. Fordi det er mange ulike behov, er måten forumene jobber på også forskjellige fra forum til forum. Noen møtes til foredrag noen ganger i året, mens andre er organisert med styringsgrupper, arbeidsgrupper og jobber aktivt med konkrete og aktuelle saker. Noen forum er åpne for alle som vil være med, mens enkelte er lukket og deltagerne inviteres inn.

De ulike måtene å organisere disse møteplassene på forklares enklest gjennom noen eksempler:

Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for ledere og mellomledere i alle våre medlemsbedrifter. Det er et “brukerstyrt” forum, hvilket vil si at det faglige innholdet bestemmes av en programkomite etter innspill fra deltagerne. Lederforum arrangeres 4-6 g i året.

Forum for Opplevelser har en annen organisering, og fungerer som en felles koordinerings- og samarbeidsarena. Forumets hovedoppgaver er å realisere kommunens vedtatte reiselivsstrategi, initierer og foreslå tiltak og aktiviteter for reiselivsbedriftene og videreutvikle opplevelsestilbudet i regionen. Forum for Opplevelser har en styringsgruppe som øverste organ og har en arbeidsgrupper som utreder, planlegger, og forbereder saker til forumet.

Forumet er for alle medlemsbedrifter i KNF innen opplevelser, reiseliv, handel og servering. Det sendes ut innkalling med agenda til alle møter, og det skrives referat. Forumet er representert i styringsgruppa i Vekst i Kongsberg, har møter med ordfører og rådmann ved behov og møter dessuten til dialog med formannskapet i Kongsberg Kommune hvert år.

Industrilederforum har fokus på viktige saker for industrien, er en felles stemme utad, og sikrer at helheten blir ivaretatt på vegne av industribedriftene. Realisering av kommunens Industriplaner er forumets viktigste mål. Dette forumet er lukket, og deltakerne inviteres etter forumets egne kriterier. Pr. i dag er 9 bedrifter med i forumet som har egne vedtekter. Det innkalles til møter 4-5 ganger pr år med agenda og saksunderlag, og det skrives referat. Industrilederforum er representert i styringsgruppa i Vekst i Kbg, møter i formannskapet hvert år, og har møter med ordfører og rådmann ved behov.

Her finner du en oversikt over alle våre forum..
 

Vi oppretter gjerne nye forum


KNF oppretter nye forum etter behov.  Da er vi avhenige av innspill og tilbakemeldinger fra dere medlemmer.  Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å delta i et av forumene, eller om du ønsker å bidra til å starte et nytt!