Hva betyr arealplanen for deg?

Alle har en interesse i Kongsberg kommunes arealplan som nå er til revisjon. Enten du er næringsdrivende eller er innbygger i Kongsberg kommune vil planen, som er planlagt vedtatt i august, ha konsekvenser for deg i større eller mindre grad de neste 10 årene.
Arealplanen er èn av to planverk som tilsammen utgjør kommuneplanen. Denne delen av kommuneplanen er verktøyet som bestemmer hvilke deler av kommunen som skal utvikles og brukes, og hvilke områder som skal vernes. Planforslaget som nå ligger til høring er utarbeidet etter kommunens hovedmål. De innebærer at Kongsberg i 2030 skal ha et utbyggingsmønster som ivaretar klimautfordringene, at vi har et mangfoldig tomte- og boligtilbud, at det legges til rette for vekst og at kommunen har attraktive bydeler der den historiske bygningstradisjonen er ivaretatt.
 

Planen er sterkt styrende for næringslivets rammebetingelser


Noe av det politikerne skal bestemme er om det er markedet eller politikken som skal avgjøre hvor nye boliger skal bygges, hvordan vekst og vern skal kombineres og ikke minst i hvilke områder næringsutvikling skal være styrende. Andre viktige temaer som berøres i planen er parkering, byggehøyder og skiltbestemmelser. Alt dette har betydning for næringslivet i Kongsberg. Dette blir altså førende for hva som skal oppføres av boliger og hvor de skal bygges, hvor detaljhandel og storhandel skal lokaliseres, hvordan byrommene våre skal utformes og brukes. Friområder, parker og tilgjengelighet for biltrafikk omfattes også av planen.
 

Hva gjør KNF?


Planen berører mange deler av næringslivet vårt, og for oss i KNF er dette en viktig prosess som vi ønsker å delta i. For å ivareta deres interesser på best mulig måte er mange av våre bransjeforum i mars i sin helhet viet til arealplanen. Jens Sveaass, kommunalsjef og ansvarlig for arealplanen, vil delta i møtene. Har du ikke deltatt i forum tidligere, er dette en fin mulighet til å koble seg på og få din stemme hørt når KNF skal svare på høringen om planforslaget. Her finner du oversikt over hvilke forum KNF har >

Vi vil også henvende oss til de enkelte partiene i kommunestyret og forespørre om møter for å presentere de ulike bransjene / forumenes syn på planforslaget, og svare på eventuelle spørsmål de måtte ha. Høyre og Senterpartiet er allerede på ballen, og vil møte oss torsdag 22. april.

Ved å ha en dialog om muligheter og utfordringer, samt dele kunnskap og erfaringer, gir det gode muligheter for et best mulig vedtak i august. Vi mener også at det vil gi solid forankring ute i næringslivet, og at en inkluderende prosess i planarbeidet vil gi større gjennomføringskraft og engasjement når planene skal realiseres.