Fortsatt store muligheter for Industripiloten

2. juni ble representantforslag om pilotprogram for industri 4.0 behandlet i Stortinget.
Forslaget ble først fremsatt for Stortinget av Arbeiderpartiet i april i år, og bygger i stor grad på Industripilot Kongsberg - et nasjonalt test- og kompetansesenter for Industri 4.0 og Energisystemer.
 
Arbeidet med Industripilot Kongsberg startet allerede i mars 2020, og er et resultat av et bredt samarbeid og dialog mellom bedrifter, lokale myndigheter, offentlige institusjoner, akademia og partene i arbeidslivet. Det er et offensivt  og proaktivt initiativ og et virkemiddel og motkonjunkturtiltak som vil gagne både ansatte, bedrifter og samfunn. 

Målet for prosjektet på Kongsberg er omstilling til fremtidens arbeidsliv for å sikre internasjonal konkurransekraft og langsiktig bærekraft for norsk industri. Ved å opparbeide ny kompetanse for det digitale skiftet og morgendagens løsninger, økes innovasjonsgraden og FoU i næringslivet. Gjennom det nasjonale test- og kompetansesenteret vil piloten halvere gjennomføringstiden for digitale omstillingsprosjekter, og doble innovasjonshastigheten for etablerte industribedrifter.
 
For å få dette til er det nødvendig med bedre tilrettelagte rammebetingelser for omstilling. Slik virkemiddelapparatet fungerer i dag så er det ikke tilpasset store industribedrifter, og det er bakgrunnen for at prosjektet med Industripilot Kongsberg kom i gang.
 
I debatten i Stortinget på tirsdag refererte forslagsstillerne til grundige samtaler med Kongsbergindustrien, og understreket at den "gryteklare" piloten på Kongsberg er av nasjonal betydning og støttes av andre store nasjonale industrimiljøer (bla. Raufoss, Halden, Herøya mm). Regjeringspartiene og flertallet i Stortingets næringskomité er også positive til pilotprosjektet, men ønsker heller å forsterke eksisterende ordninger og legge bedre til rette for samhandling mellom de ulike aktørene i virkemiddelapparatet i stedet for å etablere enda et nytt tiltak.
 
Willy HoldahlVoteringen over forslaget om etablering av et pilotprosjekt for industri 4.0 gikk i denne omgangen ikke i Kongsbergs favør, men med positive signaler fra både opposisjonen og regjeringspartiene fortsetter arbeidet her på Kongsberg. - Ordskiftet i debatten viser at det finnes vilje til å finne en løsning for piloten på tvers av partiskillene, så jeg tror på en positiv utgang i denne saken, sier leder av Industrilederforum Willy Holdahl