Endring i kjøremønsteret på Nymoen

Kongsberg kommune har fått 0,2 mill. kroner av Buskerudbyen til å gjennomføre en trafikkanalyse av sentrum på Nymoen.
Sett i lys av Byutviklingsprosjektet og rullering av kommuneplanens arealdel ser kommunen nytten av en slik faglig fundert analyse. Dette vil gode data for videre tanker rundt sentrumsutvikling, og være til hjelp når kommunen skal fatte kunnskapsbaserte beslutninger i det videre arbeidet.

KNF har gitt sine innspill tilsaken, og oppfordrer til fortgang i dette prosjektet da ny E-134 åpner i løpet av kort tid. Trafikkmønsteret trolig vil forandre seg som en følge av nyåpningen, og dermed bør alternativer være utredet og kunne iverksettes.

Les KNFs innspill til trafikkanalysen her..
Endring i kjøremønsteret på Nymoen