De vanskelige valgene

- Er det så viktig hvor Biltema ligger?
I dagens debatt om Biltemas ønske om etablering utenfor bysentrum ser vi gode argumenter og reflekterte vurderinger både for og imot en slik flytting. Vi ser et sterkt engasjement og mobilisering av meningsbærere på begge sider. Det er bra, og et utrykk for et ønske om å få til det beste for byen vår. Det er imidlertid behov for å stoppe litt opp og stille seg noen spørsmål og gjøre noen vurderinger for å sikre at vi nå tar de riktige valgene som vi skal leve med i mange år fremover.

Kongsberg kommune har en vedtatt arealplan og sentrumsplan som gir føringer for valgene vi skal ta, og som sier mye om hvor bl.a handel skal foregå. Arealplanen skal nå revideres, en prosess som er i full gang, med mål om endelig sluttbehandling i kommunestyret i august. Forslaget vil trolig bli lagt frem for Utvalg for Miljø og Utvikling i februar.

KNF målbærer våre medlemmers syn i saker som opptar næringslivet, og vi skal være en aktiv bidragsyter inn i viktige diskusjoner om byen vår. For at vi skal kunne gi en best mulig uttalelse om både Biltema-saken og arealplanen, vil vi bruke de neste dagene i dialog med våre medlemsbedrifter. Vi vil også hente inn vurderinger, erfaringer og innspill fra ulike faglige nettverk som Norsk Sentrumsutvikling, Virke og Transportøkonomisk Institutt. Vi vil også hente inn andre byers erfaringer for å lære av de.

Det jobbes kontinuerlig og på mange plan for å få flere bedrifter til å etablere seg i Kongsberg. Dette gjelder også innen handel og tjenesteytende næring. Forutsigbarhet på hvilke regler og retninger vi styrer etter er derfor viktig. Hvis vi stadig har oppe til vurdering og diskusjon planer og innhold som er besluttet, vil dette bidra til å skape usikkerhet og utydelighet for hva vi egentlig vil med byen vår. Resultatet kan bli at virksomheter ikke tør å investere i Kongsberg.

Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til aktivt å bidra med innspill og refleksjoner, slik at vi kan gi politikerne våre det best mulige grunnlaget for gode beslutninger. Våre ulike bransjeforum og nettverk vil i tiden fremover ha dette på agendaen.
De vanskelige valgene