Ytring: Nytt lovforslag vil ramme et allerede presset arbeidsmarked

Regjeringen har programfestet innstramminger i bemanningsbransjen, og foreslår blant annet nye regler for innleie av arbeidskraft. På generell basis legges det opp til begrensede muligheter for innleie, og i bygg- og anleggsbransjen i Viken foreslås det et forbud mot innleie av arbeidskraft.
Det er ingen tvil om at faste ansettelser hos seriøse og trygge arbeidsgivere skal være hovedregelen. Adgangen til tidsbegrensede ansettelser og innleie er dessuten strengt regulert allerede. Det vil alltid finnes folk og foretak som vil finne smutthull og tøye reglene, men i stedet for å gå etter disse unntakene vil regjeringen nå ramme alle industri- og bygg- og anleggsbedrifter som allerede sliter med å rekruttere nok arbeidskraft.
 
Både industrien og bygg- og anleggsbransjen er i stor grad prosjektorienterte, og avhengige av en viss grad av fleksibilitet i bemanningen etter oppdragsmengde. En grunnbemanning som skal ta høyde for produksjonstopper er helt urealistisk sett fra et økonomisk perspektiv.  Kostnadene ved dette svekker norsk konkurransekraft, og vil i sin tur bidra til å true eksisterende faste ansatte. Og hvor ligger tryggheten og stabiliteten for arbeidstagere som bli ansatt for å ta toppene når de må sies opp igjen når oppdragsmengden synker?
 
I tillegg kommer de eksisterende utfordringene bedriftene har med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til faste stillinger.  Et øyeblikksbilde fra Viken viser at det i dag er et stort antall ledige faste stillinger innen både industrien og bygg- og anleggsbransjen. Nærmere 3000 stillinger innen disse to bransjene står ubesatt, fordelt på 1748 i industrien og 1167 i bygg- og anlegg. Når det allerede er mangel på kvalifiserte søkere til ordinære faste jobber – hvem skal da erstatte de som er innleid?
 
Fremfor å stramme grepet om et allerede presset arbeidsmarked bør vi heller legge innsatsen i å luke ut de useriøse bedriftene.  Kollektiv avstraffelse som rammer seriøse og ansvarlige arbeidsgivere er ikke norsk næringsliv verdig.
Ytring:  Nytt lovforslag vil ramme et allerede presset arbeidsmarked