Kommunens retningslinjer for salg og skjenking av alkohol skal revideres

18.03.2024
Når de kommunale retningslinjene for salg og skjenking skal behandles i kommunestyret, er det blant annet KNFs forslag til endringer som ligger til grunn.
Slik vi leser høringsbrevet ønsker kommunen spesielt innspill vedr. tider for skjenkestopp, og om kommunen skal åpne for netthandel og hjemkjøring av alkoholholdig vare.   Et tredje element i regelverket som er av stor betydning for næringslivet, og som vi ønsker endret fra dagens bestemmelser, er mulighetene for servering og skjenking på gater, torg og grøntområder.  

Ut fra medlemsmøte med dette som tema, samt skriftlige tilbakemeldinger, presenterer vi på vegne av våre medlemmer våre forslag til endringer i de lokale retningslinjene for salg og skjenking av alkoholholdig drikk.
 

Pkt. 10 g)  Nettbutikker og hjemkjøring av alkoholholdig drikk

I KNFs medlemsmasse er ingen relevante aktører for slik praksis representert.  Medlemmene fra reiselivs- og utelivsbransen stiller spørsmål ved en slik oppmyking av regelverket.  Det er skepsis til muligheten for kontroll iht. pkt. 12 s) og forbudet mot å skjenke alkohol til person som er åpenbart beruset, eller antas å bli åpenbart beruset.  

Å tilgjengeliggjøre alkohol på en slik måte anses heller ikke positivt med tanke på barn i sårbare situasjoner/problematiske hjemmeforhold og mennesker som har strever med alkoholavhengighet.
 

Pkt. 12 d)   Lokaler og områder der det er forbudt å skjenke alkohol

I dagens reglement er det forbud mot skjenking på gate, torg, vei eller på annen offentlig plass.  Vi mener dette er en utdatert bestemmelse, og med tanke på den planlagte oppgraderingen av flere park- og grøntområder i byen ønsker vi å fremme ideen om å utvide muligheten for servering og skjenking på disse områdene.  

Det er allerede bevilget betydelige midler til Magasinparken som arrangementssted.  I tillegg planlegges det oppgradering av aksen Magasinparken – Fosseparken.  Det vil legge til rette for større aktivitet og flere arrangementer i sentrum, noe som bør komme flere aktører enn Jazzfestivalen og Kongsberg Agenda til gode.  

Utelivsbransjen har selv et ønske om å samarbeide lokalt om bruk av disse områdene, og mener at kommunen ved å åpne opp for servering og skjenking vil legge til rette for sunn konkurranse og mangfold.  Det vil ikke bare styrke lokalsamfunnet, men også fremme kvalitetstjenester, forbedre kundeopplevelsen og unngå monopolisering.  

Arrangementer med servering og skjenking på gater, torg o.l. bør begrenses til å være i regi av lokale aktører.  Næringen selv ønsker at det utredes hvordan tillatelser og bevillinger organiseres i andre kommuner for å legge til rette for sunne og forutsigbare konkurransevilkår. 
 

Pkt. 12 g) Steder med tradisjon for skjenking

KNF tar til orde for en beskjeden oppmyking på dette punktet, og anbefaler at frisørsalonger skal kunne tilby servering i forbindelse med pynting av bruder og deres forlovere.  Muligheten for et glass på «den store dagen» vil etter vår mening ikke gi konsekvenser utover at bruden og hennes følge (som høyst sannsynlig ønsker å være relativt upåvirket på vei opp midtgangen) får en hyggelig formiddag sammen og litt lavere skuldre.
 

Pkt. 12 l)  Skjenketid for øl og vin

Gjeldende skjenketid for øl og vin i Kongsberg kommune er i dag fra kl. 08.00 til kl. 02.00.  De nærliggende kommunene som det er naturlig å sammenligne seg med, og som utgjør Kongsbergs største konkurrenter til kurs-, konferanse- og utelivsmarkedet har skjenketid til kl. 03.00 (Notodden, Flesberg, Øvre Eiker, Drammen og Oslo).  

Aktørene i Kongsberg ønsker like konkurransevilkår for regionen.  Den ekstra timen fra kl. 02.00 til kl. 03.00 kan være avgjørende for å tiltrekke kurs- og konferansegjester til byen, og for den økonomiske driften ved arrangementer som bryllup og andre større begivenheter.

I den politisk vedtatte strategien «Kongsberg som reisemål» er målsettingene bl.a.
-    å være en «hot spot» for aktiv ungdom
-    å bli best på opplevelsesbaserte kurs/konferanser 
 

Jobbreiser, kurs- og konferansemarkedet er hotellenes bærebjelke

Hotellene i Kongsberg kommune har ca. 75% av sitt belegg knyttet til jobbrelaterte reiser, kurs og konferanse.  Med et nasjonalt kurs- og konferansemarked som blir stadig tøffere, er det viktig for næringen at Kongsberg ikke taper terreng til Drammen og Oslo pga. ulike og urimelige konkurransevilkår.  Da er det umulig å overse at et yrende byliv og muligheten til å hygge seg ut i de små timer er av betydning når valget av destinasjon skal gjøres.
 

Vi trenger ungdom som trives i Kongsberg 

For å være en «hot spot» for aktiv ungdom ser vi det naturlig å sette dette i sammenheng med en attraktiv studentby.  Flere av våre medlemmer i utelivsbransjen rapporterer dessverre at mange ungdommer og studenter trekker til utelivet i Drammen fremfor å bli i Kongsberg.  

De etablerte aktørene ønsker selv flere nye steder og folk som tør satse på utelivet.   Skal vi kunne håpe på eventuelle nyetableringer må det foreligge potensiale for en sunn økonomi til grunn, og da er konkurransevilkårene i regionen av stor betydning.  En ekstra time med salg et viktig element i tillegg til andre tiltak for økt attraktivitet.  Et rikt uteliv på Kongsberg vil være positivt for både veletablerte og nye næringsdrivende.

Blant Kongsbergs 40 innehavere av skjenkebevilling er det overveiende sannsynlig at kun et fåtall vil strekke skjenketiden til kl. 03.00 dersom det åpnes for det.  Dette vil i all hovedsak gjelde utelivsaktørene i sentrum, hotellene og vertskap for arrangementer som bryllup og andre store begivenheter.
 

«Look to Drammen»

Drammen kommune har et regelverk vi mener representerer et forbilledlig eksempel.  Vi anbefaler Kongsberg kommune å se nærmere på dette* i forbindelse med revidering av eget regelverk.  Drammen gir næringslivet gode rammer, samtidig som muligheten til å ta hensyn til samfunnet for øvrig er godt forankret gjennom en rekke forbehold.  

Som eksempler til etterfølgelse vil vi spesielt nevne pkt. 3 «Definisjon av sentrumsområder», pkt. 6 «Åpningstider i serveringssteder», pkt. 7 «Skjenketider» og pkt. 14 «Utendørsservering».  

* Retningslinjer for alkoholsaker 2020-2024 (drammen.kommune.no)
 

Andre betraktninger og synspunkter

Flere vil ta til orde for bekymringsverdige forhold ved utvidelse av skjenketiden.  Kjente argumenter er en økning i ordensforstyrrelser, vold/kroppskrenkelse og skadeverk.  Det kan også problematiseres at Kongsbergs tilgjengelige politiressurser nattestid kan svekkes ved at personer som anholdes må kjøres til arrest i Drammen.

Målgruppen vi snakker om her er i all hovedsak ungdom/unge voksne i aldersgruppen 20 til 30-35 år.  Vi har forsøkt å finne dokumentasjon for om denne aldersgruppen representerer en tendens til økte ordensforstyrrelser ved utvidet skjenketid.  Av åpent og tilgjengelig materiale fant vi kun én utredning, utarbeidet på oppdrag fra NHO av Menon i november 2011 Rapport skjenketider og vold nov 2011 (menon.no).  

Etter hva vi erfarer foreligger det ikke åpent og tilgjengelig materiale som kan vise om dette representerer et reelt og tungtveiende problem.  
 
Kommunens retningslinjer for salg og skjenking av alkohol skal revideres