Hvordan står det til med bærekraft i næringslivet?

Et viktig satsingsområde for Kongsberg Næringsforum er bærekraft, og hvordan vi kan bistå våre medlemmer best mulig for å sikre en bærekraftig utvikling i næringslivet.
Derfor gjennomførte vi på starten av året en bærekraftsundersøkelse blant våre medlemmer og samarbeidspartnere. Vi ønsket å vite mer om hvordan vi kan hjelpe våre medlemmer til å jobbe aktivt med bærekraft og gjøre bærekraft til business.  Vi skulle gjerne hatt flere svar på undersøkelsen, men er til tross for dette godt fornøyd.
 

Her er noen av resultatene fra undersøkelsen

 
Ut fra svarene vi har fått utmerker hverken bransje, omsetningsstørrelse eller antall ansatte seg. Nær sagt alle som besvarte undersøkelsen oppga at de arbeider aktivt med bærekraft.  De innkomne svarene gir derfor et bilde av selskaper som er i gang med arbeidet.
 

Krav og drivere

Når vi spurte bedriftene hvor de opplever at kravene til bærekraft kommer fra, så er svaret på dette relativt jevnt fordelt mellom interne aktører (ansatte, styret, investorer) og eksterne aktører (kunder, samfunnet, långivere, konkurrenter, leverandører mm.).  Det er imidlertid et svakt flertall som oppgir at kravene kommer fra eksterne aktører. På spørsmål om hvordan krav og reguleringer fra myndighetenes side påvirker virksomheten, svarte 53% at de opplever økte myndighetskrav.
På spørsmål om hvor vidt finansieringskostnader er knyttet opp mot deres bærekraftsarbeid, er det først og fremst bank og forsikring som svarer ja.

Vi ønsket også å få en forståelse av hva som er den største driveren for utvikling av selskapenes arbeid med bærekraft. Svarene var nokså jevnt fordelt mellom følgende svaralternativ:
 • Forventninger og krav fra interne interessenter
 • Forventninger og krav fra eksterne interessenter
 • Forventninger om økt/frykt for redusert konkurranseevne osv.
 • Viktig for å ivareta selskapets verdier, ideologi eller etiske profil ("det rette å gjøre")
 

Strategi og planer

Hele 80% av bedriftene svarte at de har en strategi, konkrete milepæler eller ambisjoner knyttet til bærekraft, og at strategiene beskriver konkrete tiltak knyttet til bærekraft.  Selskapene har også utført en vesentlighetsvurdering/identifisert vesentlige bærekraftsområder.   
                                        
På spørsmål om selskapet har en egen bærekraftpolicy eller andre styrende dokumenter knyttet til bærekraft, er det bare halvparten av de bedriftene som svarte ja på spørsmålet om strategi som også svarer ja på dette.
 

Plassering av ansvar i organisasjonen

Roller og ansvar er tydelig fordelt hos drøyt 50% av selskapene, og ansvaret ligger i hovedsak hos daglig leder eller i ledergruppa.
 

Rapportering

I forhold til rapportering sier 50% av selskapene at de allerede beskriver, eller har planer om å beskrive bærekraftsarbeidet i årsrapport og/eller egen bærekraftrapport. Når det gjelder bruk av kjente rapporteringsrammeverk i rapportering, er det bare 28% som svarte at de bruker det.
Vi spurte også om selskapene laget, eller har planer om å lage klimaregnskap.  Her svarte 39% ja.  På spørsmål om selskapene har svart ut kravene fra Regnskapsloven §3-3 c og Likestillingsloven svarte hele 53% ja.

Avslutningsvis spurte vi hva bedriftene mener at de trenger for å lykkes med det videre bærekraftsarbeidet, og her er noen av svarene vi fikk:
 • Støtte fra virkemiddelapparatet for påfyll av riktig kompetanse
 • Tydeligere krav fra myndigheten ifht bærekraft ved kjøp og salg av varer og tjenester.
 • Hjelp til å forstå hva man er pålagt/forventet å gjøre.
 • Generelt bedre info på varer, slik at man raskt og enkelt kan ta reelle valg ved kjøp av nye produkter.
 • Effektivisert og automatisering av innrapportering
 • Økt fokus på sosial bærekraft
 • Mulighet for å utveksle erfaringer med sammenlignbare bedrifter.
 • Samarbeid!
Hvordan står det til med bærekraft i næringslivet?
Kongsberg Næringsforum er ennå startgropa i forhold til bærekraftsarbeidet, men håper å kunne lansere både kurs, foredrag og invitere dere til spennende samarbeid i 2022.

En av våre samarbeidspartnere – UN Global Compact – beskriver bærekraftsarbeidet som en trinnvis arbeidsprosess:
 • Bevisstgjøring
 • Prioritering
 • Strategi og gjennomføring
 • Måling
 • Rapportering