En plan for fremtidens Kongsberg

28.04.2021
Tidlig til høsten skal kommunens arealplan vedtas politisk i Kongsberg. Selve ordet arealplan fører nok ikke til at folk blir ellevilt engasjert, men ser vi på konsekvensene av innholdet i denne planen er det all grunn til bredt engasjement.
Kommunens arealplan legger tydelige føringer på hvordan vårt nærmiljø skal utvikle seg fremover. Både innenfor næringsutvikling, men også i forhold til boligbygging og tilbudet av totale opplevelser for innbyggerne. Dette er en plan for fremtiden. Og den kan vi nå være med å påvirke.

I denne kronikken ønsker vi å rette søkelyset mot næringsutvikling i, og utenfor sentrum. Dette er et gjensidig avhengighetsforhold. Et bærekraftig og aktivitetsskapende sentrum i Kongsberg er helt avhengig av butikkene. Og butikkene er avhengig av sentrum.

Vi ønsker oss et levende bysentrum hvor detaljhandelen preger bybildet, og befolkningen tilbys opplevelser store deler av døgnet. For å lykkes med denne ambisjonen, må det være tydelige og forutsigbare kjøreregler for hvilken type næring som hører til hvor.

Vi ønsker ikke en politikk hvor det er «fritt frem» for etablering, og hvor de ulike aktørene kun hensyntar egne preferanser for sine lokasjoner. Vi ønsker helhet og fremtidsfokus basert på det man samlet sett mener er det beste for Kongsberg på sikt.

Biltema-saken er utvilsomt en nøtt i denne debatten. Det er en problematisk sak som utfordrer både følelser og fornuft. Det er ingen tvil om at vi ønsker Biltema velkommen i byen, men ikke for enhver pris. Biltema skaper arbeidsplasser og hindrer handelslekkasje. Det er viktig, og det skal tillegges stor vekt. Like fullt ønsker vi at Biltema skal holde hus i sentrum. Et ja til Biltema langt utenfor bykjernen vil skape en presedens for lignende type virksomheter. Vi vil da ikke kunne legge begrensninger på lokalisering av for eksempel Jula eller XXL. Plutselig vil vi kunne få et nytt tyngdepunkt utenfor sentrum som vil føre til at bykjernen i Kongsberg forvitres veldig raskt. Dersom konsekvensen av en slik lokaliseringspolitikk blir en spøkelsesby, satt på spissen, har vi ikke lykkes med vår stedsutvikling. Denne debatten er det nå viktig at vi tar, og at vi får et tydelig flertall bak endelig beslutning.

Hvorfor får Plantasjen og trelasthandel etablere seg med store varehus utenfor sentrum, mens Biltema får tommelen ned? Vi forstår at spørsmålet stilles, og at det kan se urettferdig ut ved første øyekast. Da er det viktig å skille mellom plasskrevende og volumkrevende virksomhet:
  • Plasskrevende varer er typisk biler, landbruksmaskiner, planter og trelast. Disse kan være lokalisert utenfor sentrum.
  • Volumkrevende varer er typisk brune- og hvitevarer og møbler. Disse skal være lokalisert i sentrum.
  • Biltema er ingen av delene. Biltema er detaljhandel, og skal etter vårt syn ha sin pass i sentrum selv om det fysiske forretningslokalet er stort.

Vi må også være klar over at vårt forbruksmønster er i endring. Ja, det skal tilrettelegges for at man skal kunne hente varene med bil og tilhenger, men vi skal være klar over at den typen kjøpsmønster er på full fart ned. Antallet turer med privatbil og tilhenger er ikke like relevant lenger. I økende grad ser vi at folk handler på en annen måte. Stadig flere reiser til disse virksomhetene og plukker ut en sofa eller et kjøleskap. Deretter blir varene levert på døra hjemme, uten at privatbilen med henger har vært i sving i det hele tatt. Endret forbruksmønster er også et moment som må tillegges stor vekt når fremtiden skal planlegges. Arealplanen kan ikke tilpasses én aktør – men helheten.

For Kongsberg Næringsforum handler sentrumsutvikling om verdivalg. Vi ønsker at sentrum skal være det attraktive hjertet i byen hvor folk møtes, går på kafé, bygger sine nettverk, handler og bruker tid. Detaljhandelen er helt avgjørende for å lykkes i dette. Dersom vi tillater at virksomheter etablerer seg der man selv vil, blir det stadig færre grunner til å oppsøke sentrum. Da forvitrer byen, og det samlende folkelivet dør ut. Dette handler om å bygge stedsattraktivitet både for innbyggerne våre, studenter og besøkende. Å skape et levende handelssentrum er en kontinuerlig prosess hvor mange parter må trekke i samme retning og samarbeide godt.

Representanter for Forum for Handel
Irene Hagen (KNF), Truls Klippen, Roar Wessel, Trude Kolset og Lene Isaksen