Home print

Kontantstøtte til næringslivet

Regjeringen vil opprette en ordning der staten vil dekke en andel av bedrifters faste kostnader.  – Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer, sier Sanner.

Pakken er utarbeidet samarbeid med NHO, Virke, Finans Norge og LO, og dagens proposisjon skal sørge for at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen.

Det beregnes at staten vil bruke 10-20 mrd. pr. måned på denne kontanstøtten til næringslivet som skal først og fremst gies til de som kan dokumentere vesentlig fall i omsetningen grunnet virusutbruddet og smitteverntiltakene. Støtten er ment å avhjelpe kostnader som ikke kan avvikles på kort tid, som f.eks. husleie, leie av utstyr, forsikringer og regnskapsføring. I tillegg er en ordning statlig lånegaranti for små- og mellomstore bedrifter  klar til bruk nå, og de første lånene er allerede effektuert og på plass.  Det jobbes for å utvide denne låneordningen for også å gjelde større bedrifter.  For de aller største bedriftene har statlige milliarder blitt gjort tilgjengelige gjennom obligasjonsmarkedet.  Dette skal gjøre det enklere for de største aktørene å skaffe seg likviditet.  Regjeringens ambisjon er å ha en digital søkandsportal for næringslivet klar innen 3 uker.

Gründere og oppstartsbedrifter

Næringsministeren legger også frem en pakke for gründere og vekstbedrifter. Pakken, som er satt til 5 mrd. kr.,  er utarbeidet spesielt for stimulere til vekst gjennom rene tilskudd, lån, investeringkapital og forskningsstøtte. Målet er å hjelpe selskaper med utviklingsprosjekter som raskt kan skape ny aktivitet og arbeidsplasser.

Staten vil gjøre sitt for å holde hjulene i gang

Staten skal ikke forsinke eller utsette sine prosjekter, og håper med dette å holde hjulene i gang. Aktiviteten i disse prosjektene skal holdes oppe så langt det lar seg gjøre, og statsministeren  oppfordrer også kommunene til å holde frem med planlagte prosjekter og aktiviteter. Eventuelle aktivitetsøkninger vil vurderes fremover. 

Innretningen av kompensasjonsordningen vil ifølge regjeringen være basert på syv prinsipper:
  1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt. Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.
  2. Ordningen skal være målrettet. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
  3. Ordningen skal være midlertidig. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
  4. Ordningen skal favne bredt. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.
  5. Ordningen skal være enkel. Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.
  6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.
  7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres. Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Les mer om dagens pressekonferanse på nrk.no