Home print

Internship, mentor og trainee – hva er forskjellen?

 title=

Kunnskap er og blir vår viktigste ressurs, og endringstakten i samfunnet øker både lokalt og globalt, og næringslivet og utdanningsinstitusjonene ønsker derfor å tilby den mest arbeidslivsrelevante utdanningen – på alle trinn, også etter- og videreutdanning. Kompetanse må sees på i et livslangt læringsperspektiv.

Kongsbergskolen, som har som mål å skape gode overganger mellom utdanningsnivåene samt styrke samarbeidet med arbeidslivet for å få flere elever og studenter til å velge rett. Aktørene i Kongsbergskolen er Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Kongsberg International School, K-tech og Kongsberg Næringsforum (som representerer det lokale arbeidslivet).

Gjennom Kongsbergskolen er det mange ulike prosjekter og satsningsområder. Akkurat nå er det tre konkrete programmer som handler om studenter på USN og lokalt næringsliv.
• Trainee Kongsberg
• Mentorprogrammet
• Internship

Trainee Kongsberg retter seg mot ferdig utdannede personer med minimum bachelorgrad som får prøve seg ut i tre ulike bedrifter i løpet av halvannet år. De får full lønn, og tett oppfølging på arbeidsplassene. Målet med traineeordningen er å få bedriftene til å prøve ut nyutdannede, kanskje innenfor arbeidsoppgaver og felt enn de ellers ville gjort. De nyutdannede kandidatene får tre ulike bedrifter hvor de kan teste seg ut for å se noen av de muligheten som finnes, uten å forplikte seg til langtidsansettelse.

Mentorordningen handler om å få yrkesaktive innen ulike bransjer og roller til å være mentorer for utvalgte økonomistudenter og ingeniørstudenter i deres studiehverdag for å forberede dem på hva som venter etter fullførte studier. Mentorene bidrar med sin arbeidslivskompetanse og skal hjelpe studenten i overgangen fra studier til arbeidsliv.

Disse to ordningene har vært gjennomført på Kongsberg med gode resultater så derfor utvider vi samarbeidet med Internship.

Internship er for studenter på bachelorstudiet for økonomifag. I stedet for å skrive en bacheloroppgave kan studentene ha praksisplass/internship på en arbeidsplass tre dager i uken i vårsemesteret. Studentene skal ha relevante arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, men det er mulig for bedriftene å benytte bachelorstudenter til enkle analyser, undersøkelser eller andre oppgaver. Dette bidrar til verdifull arbeidspraksis for studentene, og bidrar til at studenter og næringsliv knytter tettere kontakt.