Home print

Handel skaper levende sentrum

 title=

Irene Hagen, Kongsberg Næringsforum

Fra tid til annen debatteres det hvorvidt detaljhandel i Kongsberg skal lokaliseres til sentrum av byen eller utenfor bykjernen. Debatten er viktig, og resultatet av den er helt avgjørende for hvorvidt Kongsberg har et levende bysentrum eller ikke.

I flere tiår har det vært tilnærmet politisk enighet om at detaljvarehandelen skal foregå i Kongsberg sentrum. Dette er en tydelig politisk linje som gir en retning for alle som ønsker å etablere handelsvirksomhet, og for de som ønsker å utvikle næringslokaler og sentrumseiendommer. Vi i Kongsberg Næringsforum (KNF) er glade for at politikerne har satt disse tydelige linjene for en ønsket sentrumsutvikling. Det harmonerer svært godt med målsettingen om at vårt sentrum – på begge sider av Lågen – skal være preget av folk, liv, arrangementer og handel.

For KNF handler sentrumsutvikling om verdivalg. Vi ønsker at sentrum skal være det attraktive hjerte i byen hvor folk møtes, går på kafé, bygger sine nettverk, handler og bruker tid. Detaljhandelen er helt avgjørende for å lykkes i dette. Dersom butikker flytter ut, vil det hele tiden bli færre grunner til å oppsøke sentrum. Da forvitrer byen sakte, og det samlende folkelivet dør ut. Dette handler om å bygge stedsattraktivitet både for innbyggerne våre, studenter og besøkende.

Å skape et levende handelssentrum er en kontinuerlig prosess hvor mange parter må trekke i samme retning og samarbeide godt. I Kongsberg har vi som nevnt heldigvis en tydelig politisk linje vi forutsigbart kan rette oss etter. Vi har også butikkeiere som vil sentrum vel og som gjør mye for å gi befolkningen det lille ekstra. Det er helt avgjørende. Men politikken er kun en ramme. Innholdet må vi skape selv. I Kongsberg har vi også toneangivende gårdeiere og eiendomsutviklere som støtter opp om å skape et mer attraktivt sentrum. Det gjør også veien til målet enklere. Store utviklingsprosjekter er på gang. Planene for Sildetomta er ett viktig eksempel. Det samme gjelder revitaliseringen av Vestsida og områdene i Hasbergtjerndalen. I sum handler dette regelrett om at alle aktørene tar sin del av samfunnsansvaret for å skape den sentrumsutviklingen vi ønsker å få til.

Det er åpenbart at byggekostnader og leiepriser er lavere jo lenger unna sentrum man kommer. Det er forståelig at enkelte ønsker å bruke disse argumentene i et forsøk på å utfordre den politiske linjen som råder i Kongsberg. Da er det viktig at politikerne ikke er slepphendte. Det er fort gjort å gjøre dispensasjonsvedtak som kan skape presedens for en negativ sentrumsutvikling. Dette har vi sett uheldige eksempler på fra andre byer omkring oss. Et utvannet sentrum betyr at stedsattraktiviteten settes på prøve. Tomme sentrumslokaler som følge av utflytting er det siste vi ønsker oss. Butikkene isolert sett, er nok ikke avhengig av sentrum. Men et levende sentrum er helt avhengig av butikkene. Vi i KNF håper at alle gode krefter fortsatt vil samarbeide målrettet for at Kongsbergs sentrum også fremover skal være preget av folkeliv, sosiale møteplasser, lønnsomme butikker og offensive eiendomsutviklere.