Forum for Opplevelser

Bedrifter innen opplevelses- og  reiselivsbransjen samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  I Forum for Opplevelser deles informasjon om hva som skjer i bransjen, vi deler erfaringer og diskuterer nye ideer.
Forumet møtes 5 ganger pr halvår.

Forum for Opplevelser er en felles koordinerings- og samarbeidsarena som initierer felles tiltak og aktiviteter for opplevelses- og reiselivsnæringen i regionen. Forumet skal videreutvikle og innovere, og oppretter etter behov ulike arbeidsgrupper som gis mandat og rammer i samsvar med hva styringsgruppa har vedtatt.

Styringsgruppa er forumets øverste organ, og møtes 2 - 3 ganger i året. Styringsgruppa er ansvarlig for en felles strategi for videre utvikling av reiselivsnæringen basert på fakta og kunnskap. Denne strategien er også utgangspunkt for at forumet skal være en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for bransjen.

Medlemmene i styringsgruppen 2021:
Overnatting: Solveig Storaas, Søstrene Storaas hotell
Spisesteder: Wenche Berntzen, Restaurant Opsahlgården
Kommunen: Strategi- og omdømmesjef Håvard Fossbakken

Kongsberg Næringsforum er sekretariat, og skal holde deltagerne oppdatert om ulike tilskudds- og finansieringsmuligheter. KNF er også bindeledd mellom forumet og Kongsberg kommune, Viken fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Kontaktperson KNF: Wivi-Ann Bamrud

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.