Home print

Dette mener SV om næringslivet generelt

1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

SV er opptatt av at Kongsberg skal ha sterk nok vekst til å beholde sin posisjon som en av de mest framgangsrike industribyene i Norge, men ikke så sterk vekst at det går ut over natur og miljø. Gjennom satsingen på en ny «grønn deal» jobbes det sentralt med utarbeidelsen av et offentlig fond som skal brukes for insentivordninger knyttet opp mot et grønt skifte i industrien. Lokalt vil Kongsberg SV være lydhøre og samarbeidsvillige når det kommer til å skape et godt grunnlag for en fremtidsrettet og grønn industri.

2.  Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Kommunen har selvsagt et stort ansvar, sammen med næringslivet og andre aktører. SV tror på et samfunn der det offentlige bidrar til å skape rammer for næringslivet for å utvikle markeder og kompetanse som er demokratisk forankret. Mennesker, ikke markeder, vil alltid være hovedanliggende for SV, og det kan best sikres ved en lydhør og samarbeidsvillig kommune med midler til å utgjøre en forskjell for lokalt næringsliv.

3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

SV var en av skaperne av og pådriverne for å få Kongsberg kommune til å vedta Telemarksmodellen i anskaffelsesprosessene. Vi er svært opptatt av denne måten å sørge for lovlige og sunne tilstander, enten det gjelder arbeidsmiljø eller forretningsdrift hos leverandører til Kongsberg kommune

4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

SV regner Kongsberg by som en skoleby, og mener at rollen som vertskap for utdanningsinstitusjonene er en av de viktigste når det gjelder å gi Kongsberg et godt omdømme. Derfor er det viktig at vi retter opp det uheldige inntrykket som ble gitt studentene i forbindelse med somlingen da studentboliger skulle bygges. Det er svært viktig å gjenskape denne tilliten, og å sørge for godt samarbeid med både universitetet og skolene. Et fokusområde i neste periode vil være å legge til rette for økt samarbeid mellom KOVS og næringslivet, både gjennom Kongsbergskolen og innovasjonskontoret. En stor økning av voksenelever er også en mulighet både for kommunen og næringslivet til å få rekruttert elever til ønskede yrkesvalg.