Home print

Dette mener SV om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Om fire år: Vinmonopolet ligger på Vestsida, vi har funnet gode løsninger på logistikken på Vestsida og vi har et variert og spennende tilbud for besøkende og fastboende der. Den nye VGO-skolen får et torg som vil skape spennende byrom ved den gamle kinoen og elva vil her bli enda mer synlig. Kongsberg sentrum er på begge sider av elva.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Foreløpig ser det ut til at Vestsida har behov for drahjelpen det gir å ha polet på Vestsida. I dialog med vinmonopolet vil Kongsberg SV søke å finne gode løsninger rundt lokale på Vestsida.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

SV ønsker å fastholde prinsippet om detaljhandel bare i sentrum. Tomme lokaler på gateplan er et sammensatt problem som må drøftes mellom næring og politikere. Både internetthandel og annen handelslekkasje er med på å forsterke tendensen mot tomme butikklokaler. Samarbeid med andre aktører som Universitetet i Sør-Norge kan være med på å sikre varierte byrom med mer som «drar» enn bare handel, jfr. studentenes nylige forslag til utvikling av Nytorget.

4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp ) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

SV tror det kan bli fint med hele Storgata som miljøgate.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Kongsberg SV har alltid jobbet for grønne lunger. I tillegg til verdien som rekreasjonsområder, kommer også verdien av grønne lunger som hjelp til å bevare artsmangfoldet.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Dette er et problem som finnes i mange norske byer. Kongsberg SV mener at kommunen bør gå videre med tiltakene nevnt i kommuneplanens arealdel, og gjøre en egen analyse av problemet, i et tverrfaglig samarbeid der næringslivet er med, for å finne ut hva som skal til for å få barnefamilier til å bosette seg i sentrum. Analyser fra andre byer viser at det alltid er noen barnefamilier som absolutt ikke vil bo i sentrum, men at det finnes andre barnefamilier som kan tenke seg det hvis noen kriterier er oppfylt. Hvis bygningsmassen er tiltalende, hvis det er gode og mange nok lekeplasser og parker, hvis det er kafeer og kulturtilbud, og gode skoler og barnehager. Kongsberg SV mener at vi ikke skal drive mer byfortetting nå, vi må bevare det vi har av arkitektoniske kvaliteter i sentrum, og forbedre dem. Barnefamilier vil gjerne ha litt uterom. Kongsberg SV vil arbeide for et barnevennlig sentrum.