Home print

Dette mener Senterpartiet om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

Fortsette arbeidet med dette overfor samferdselsmyndigetene, via Kongsbergregionen, fylket, egen samferdselsfraksjon på Stortinget og i alle sammenhenger der dette mantraet må gjenntas.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Det er behov for å styrke busstilbudet i hele kommunen. Både sentrumsnære ruter og de som går i distriktet. Viktig at det er busstilbud også i sommerferien. Busstilbudet til Nettbuss («Timebussen») har blitt sterkt redusert, dette må bli bedre og mer forutsigbart. Dessuten blir nytt stoppmønster viktig å få en snarlig avklaring på i forbindelse med omlegging av E 134.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Nettbuss sin rute mellom Notodden og Oslo er berørt i pkt 2. Den nye veien gir store muligheter for byen,- ved at tungtrafikken ledes utenom. Miljøet vil bli bedre. Imidlertid vil det kunne gi konsekvenser for handelsnæringen. Her må man i fellesskap jobbe for å finne gode avbøtende tiltak. Først og fremst må kommunens politikere ha god dialog med næringen. Lytte og få fram utfordringene for så å se på hvilke tiltak kan gjøres. Kanskje noe omlegging av kjøremønster for at det skal bli lettere å kjøre inn i byen når trafikken kommer fra Gomsrud?