Home print

Dette mener Senterpartiet om næringslivet generelt

1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

En beredskap for vekst innebærer å ha nok kapasitet innen skole, eldreomsorgsplasser, boligområder og næringsarealer. Gode, oppdaterte planer.

2. Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Kongsberg kommune skal kunne fortsette å ta en aktiv rolle gjennom å være planmyndighet og en god vertskommune. Samtidig skal kommunen gjennom aktiv politisk virksomhet sørge for god dialog mellom kommune, fylke og sentrale myndigheter.

Tilrettelegge, inspirere gjennom næringskonferanser og dialogmøter. Være en god ambassadør for kommunen. Sammen med andre aktører arbeide for å være en så attraktiv kommune innen bostedattraktivitet, besøksattraktivitet og arbeidsattraktivitet.

3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

Telemarksmodellen har vært implementert i Kongsberg kommune siden 1.1.2016. Kommunen skal gjøre en evaluering av den nå, samtidig som vi skal vurdere å videreføre den til også å implementere oslomodellen. Dette er viktig for å sikre et godt arbeidsliv, sikre norske arbeidsplasser, tilstrekkelig med lærlingeplasser og hindre useriøse entreprenører.

4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

Det viktigste er å være en god vertskommune for skolene, uansett eiere. Vertskapsavtalene med USN er viktig for å sikre at både studenter og ansatte får en god opplevelse av tilstedeværelse på Kongsberg, og at kommunen understøtter et godt faglig nivå. KIS er et viktig supplement til vår gode offentlige skolen siden mange i Kongsberg kommer fra andre land eller av andre årsaker ønsker å ta den skolen. Likeledes er det viktig at den videregående skolen har IB linje. Fagskolen er særdeles viktig i denne kommunen. Viktig at Fagskole og USN har en tett kontakt med næringslivet, og her kan kommunen være tilrettelegger. Et variert og godt linjetilbud i den videregående skolen må også kommunen arbeide aktivt for å beholde. Videre kan kommunen oppmuntre til aktivt samarbeid mellom næringsliv og fagopplæring. Både innen industri og teknologifag, samt kokk/servitør, helse og skogbruk.