Home print

Dette mener MDG om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

Vi ønsker økt satsing på kollektivtilbud, og en styrking av togtilbudet til Oslo er et viktig virkemiddel for å redusere bilkjøring. Vi vil aktivt være med på å sette Kongsberg på kartet for at vi skal bli prioritert i samarbeid med MDG nasjonalt.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Ja, vi vil se nytt på kollektivtilbudet. Det er altfor dårlig tilbud utenfor sentrum og i helgen. Er det nødvendig med mange store busser som kjører de samme rutene ingen bruker annet enn i skoletiden? Vi vil være et ja parti for nye løsninger og aktivt jobbe sammen for å få Brakar til å prioritere oss. F.eks. «Hent meg” ordningen som nå skal prøves et sted i kommunen har vi foreslått i tidligere budsjetter og gleder oss til hvordan det blir. Vi vil også si ja til eventuelle bypakker som kommer, for å få statlige midler til kollektivtransport, gang-og sykkelveier. Vi vil også alltid tale vår sak til Viken MDG og MDG nasjonalt.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Vi tror flyttingen av E-134 vil gi kongsbergensere byen tilbake. Det er med på å redusere biltrafikken i sentrum, noe som gjør det mulig å legge til rette for flere grønne områder i byen. Vi må se nytt på hele kjøremønstret, hvor kommer man inn og hvor kommer man ut, kan enveiskjøring med brede fortau være en mulighet? Det kan bli en utfordring å få de på gjennomreise til å stoppe. Derfor må det satses på et sentrum som vibrere av liv, kulturopplevelser og opprustning av de kulturminnene som gjør oss spesielle. Bærekraftig turisme er et helt nytt marked som Kongsberg med unik historie og natur kan nyte godt av hvis kommune, næring og kultur aktivt jobber sammen.