Home print

Dette mener MDG om opplevelsesnæringen

1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?

Kongsberg har en rik lokalhistorie og bergverkshistorie av nasjonal verdi. I tillegg finnes det unike kunstnere og artister i byen, som helt klart er med på å sette Kongsberg på kartet. Vi tror at Kongsberg vil være mest attraktivt for interesserte i friluftsliv og kultur(historie), og derfor målgruppen vil være aktive mennesker i alle aldre. Kongsberg er en familieby, og barnefamilier kan oppleve mange spennende aktiviteter i byen, med kort vei til naturopplevelser, klatrepark, sommerland, og Kongsbergs unike steder.

2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Vi tror på at områdene skal videreutvikles som en grønn lunge og et attraktivt opplevelsessenter for byen. Bergverkshistorien er en stor del av Kongsbergs identitet, og gjennom å styrke disse områdene, vil man kunne skape nye møteplasser på tvers av generasjoner. I tilknytning til disse områdene, kan det i tillegg være mulig å tilgjengeliggjøre produksjons- og atelierlokaler for lokale kunstnere. Museet har også spennende planer, her må kommunen følge opp.

3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?

Kongsberg MDG ønsker å beholde naturområdene i byen, og en eventuell hytteutbygging vil mest sannsynlig gå på bekostning av dette. Sommerdrift av skisenteret er noe som vil føre til større attraktivitet for turistnæringen på sommertid, men hytteutbygging er ikke nødvendigvis løsningen her. Det må vi se grundig på.

Gruveåsen bør utredes for benyttelse, særlig med tanke på kulturminnene som finnes her. Vi mener dette må skje i samarbeid med Riksantikvaren og andre interessenter, slik at natur- og friluftslivsområder ivaretas i størst mulig grad. Disse er jo også et «selling point» for byen. Vern gjennom forsvarlig bruk er nøkkelen her, det må rustes opp og gjøres attraktivt å komme seg opp i gruveåsen. Alle de ulike aktørene må samarbeide for å gjøre gruveåsen best mulig, det er det tverrpolitisk enighet om.

4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?

Hvis vi skal være en kommune som satser på turisme, bør vi ha et sted hvor bobiler og campingvogner kan stå, i alle fall i et korttidsperspektiv. Hvor har vi ikke tatt noen stilling til, kanskje Funkelia. Dessverre få områder midt i sentrum som egner seg men vi er villig til å se på ulike forslag hvis det kommer opp. Det er ikke en kommunal oppgave å drifte et slikt tilbud, så her må kanskje noen private aktører på banen.

5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?

Et fysisk turistkontor er kanskje ikke det viktigste i den digitaliseringstiden vi nå er inne i, her er det mange muligheter og kanskje en kombinasjon er det beste. Kanskje noe kan slås sammen med servicetorget på rådhuset eller turistforeningen. Det turistkontoret vi har i dag ligger på en lokasjon som ikke er lett å finne for de som kommer til byen. Synlighet bør være en prioritet for et fysisk eller digitalt turistkontor.