Home print

Dette mener MDG om næringslivet generelt

1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

Kongsberg MDG vil at Kongsberg skal vokse ved å øke livskvalitet blant lokalbefolkningen, samtidig som kommunen fører en aktiv næringspolitikk for å tiltrekke seg grønne virksomheter. Vekst for enhver pris er ikke nødvendigvis et gode, men naturlig vekst som følge av at kommunen har det lille ekstra samtidig som vi beholder småbysjarmen tror vi vil tiltrekke seg nye innbyggere og mer verdiskapning. Vi tror på at handelen skal være konsentrert i bysentrum for å sikre bylivet, og gjøre byrommet mer attraktivt ved å jobbe for gode møteplasser og aktivitet på tvers av generasjoner. Ved å være åpne for nye arbeidsplasser, skape en by folk vil bo i og ha boliger som passer til ulike livssituasjoner- kan vi få til en sunn vekst i Kongsberg.

2. Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Vi ønsker at Kongsberg skal fortsette å være ledende på dette området. I dette legger vi at Kongsberg skal satse tungt på utdanning innen grønn økonomi for å skape grunnlag for ny næringsvirksomhet. Et virkemiddel i dette arbeidet skal være å inngå partnerskap med næringslivet og universitetsmiljøet i kommunen. Derfor må vi tilrettelegge for universitetet som vertskapskommune, så studenter trives og det er rom for å vokse som studiested. En by som tar sjansen på nye innovative løsninger men som samtidig tar vare på naturen og det som gir økt livskvalitet blant innbyggerne, kan skape innovative løsninger. Det er kompetanse i Kongsberg, den bør utvides og støttes opp av det offentlige.
Vi har tro på å øke bruk av velferdsteknologi og teknologiske løsninger vil gi Kongsberg Kommune et innovasjonsfortrinn på disse områdene, sammen med å styrke fagkompetansen blant lærere.

3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

Nå er en versjon av Telemarksmodellen i bruk, Oslomodellen er også veldig aktuell og en kombinasjon som passer for nettopp vår by bør utredes. Samtidig som vi er klare på at lokale entreprenører og leverandører bør vurderes i anbud ol. for å skape mest mulig verdiskapning lokalt. Kommunen som innkjøper må tenke på hele livsløpet til tjenestene og produktene vi kjøper for å sikre miljø, lovverk, arbeidsforhold og kvalitet blir ivaretatt.

4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

Vi mener at en god offentlig skole skal være hjørnesteinen i det lokale utdanningstilbudet. Samtidig skal kommunen beholde adgangen til å etablere ikke-kommersielle private skoler med komplementære pedagogiske og faglig profil. Vi må gjøre kommunen attraktiv både for barnefamilier og studenter, en god kombinasjon av kultur, idrett, levende bysentrum, opplevelser og uteliv kan få flere til å velge Kongsberg. MDG er opptatt av å lytte til behovene til både skolene vi har ansvar for men også de vi er vertskap til. Vi må sørge for gode lokaler, prioritere kollektivtransport, sykkel-og gangveier og sørge for en by som “lever”.