Home print

Dette mener MDG om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Kongsberg Sentrum er begge bydeler, selv om det naturlige sentrumspunktet vil ligge der hvor kollektiv- og aktivitetstilbudet er størst. Vi tror at Vestsida bør utvikles, og har vært med i et fellesprosjekt med USN og kommunen om å revitalisere Nytorget. Vi tror flere grønne lunger kan gjøre mye for byen. Kanskje noen av grønt områdene dedikert til ulike ting, lekepark, spesielle blomster/tær park, hundepark, park med skjenkebevilling osv. mulighetene er uendelige. Vi vil frigjøre noen arealer, fortette sentrum og skape mer liv. Kulturtilbudene bør få mer sentral plassering, handel og restaurantbransjen bør kunne plasseres på begge sider av byen. Vestsida er der universitet er, derfor bør det legges mer til rette for studenter med steder de kan henge, studere, være aktive eller ta seg en øl. Er det nødvendig med næring i alle førsteetasjer i byen vår? Kunne enveiskjøring i store deler av sentrum latt seg gjøre? Kan tomme lokaler leies ut rimeligere til ikke kommersielle aktører? Det er mange spørsmål som vi vil finne løsninger på i dialog med handelsstanden, kulturlivet, studentene, kommunen, gårdeiere osv.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Her er det mange vurderinger inne i bildet, det er en sentral del av Vestsida og uten den kan det være en fare for at det blir enda mindre liv der. Her har ikke MDG tatt noe standpunkt enda og skal bruke god tid på alle argumenter for å finne ut hva som er best. Hvis det eventuelt blir en flytting må det være andre planer på plass for å sikre liv på Vestsida først.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

Vi er prinsipielt imot å åpne for detaljhandel utenfor sentrum, og ønsker en fortsatt levende sentrumskjerne. MDG vil tenke nytt når det kommer til byliv, som beskrevet godt i punkt 1. under Handel og byliv. Vi vil se hva alle aktører tenker både handelsstanden, kulturlivet, uteliv, barnefamilier, studenter, gårdeiere osv. MDG vil åpne opp for byen med grønne lunger, enveiskjøring, finne en måte og kombinere mer plass til myke trafikanter og bilen. Vi vil se på om det er nødvendig med handel/næring i alle førsteetasjer. Kanskje noe kan være bolig, muligheter for å leie ut billig hvis det er til organisasjoner, veldedighet ol. Noen lokaler kunne kanskje vært for ungdom så de hadde flere steder å henge.

4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

Vi stiller oss veldig positive til dette forslaget, enveiskjøring er noe vi lenge har tenkt at kan gjøre byen mer åpen og vi ser gjerne mer på dette.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Vi ønsker flere grønne lunger og attraktive uterom hvor man kan møtes på tvers av generasjoner. På begge sider av Lågen bør det blir mulig å gå rundt og en forskjønning er nødvendig noen steder. Vi ønsker å skape attraktive uterom som gjerne bør ha et mest mulig naturlig og kanskje kreativt preg. Her handler det om å skape en helhet i hvordan sentrum ser ut og ikke nødvendigvis sette noe opp mot hverandre. Kortest mulig vei til nærmeste grønne lunge vil både skape mer liv og gi bedre livskvalitet til de som bor her.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Ja, vi vil tilrettelegge for et sentrum som passer alle. Skrevet mer om det i de øvrige punktene under handel og byliv. Vi vil også fortsette å ha søkelys på gode fritidsaktiviteter, skoler og boliger som passer for småbarnsfamilier og unge, både i utforming, lokasjoner og pris. Finne måter å vise frem de kulturelle opplevelsene (samt øke tilgangen og tilbudet) og den fantastiske naturen vi har. Gjøre Kongsberg stor nok for at unge mennesker skal trives men holde på småbysjarmen er viktig for oss.