Home print

Dette mener Kongsberglista om samferdsel og infrastruktur

1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?

Vi bør forlate ideen om to spor til Kongsberg. Det er sannsynlig ikke mulig å få gjennomført, selv mot slutten av dette århundre. Vi bør derfor tenke nytt og ta et initiativ overfor samferdselsmyndighetene basert på det vi foreslår i Kongsberglistas program for perioden 2019- 2023 (vi tar med alle programpostene knyttet til tog):
● Arbeide for at togfrekvensen økes til to avganger per time, med en reisetid på 60 minutter på strekningen Kongsberg – Oslo.
● Få igangsatt et planarbeid for utbedring av enkeltsporet på strekningen Kongsberg – Hokksund. Momenter som dette planarbeidet må omfatte er blant annet nytt krysningsspor, retting og oppgradering av skinnegang, samt utvikling av eksisterende driftsbanegård på Kongsberg med tanke på økt hensetningskapasitet (togparkering).
● Bidra i en pådriverrolle for utvikling og etablering av dobbeltspor på strekningen Hokksund – Drammen.
● Arbeide for bedret togforbindelse med utvidet rutetilbud tidlig morgen og sen natt til og fra Gardermoen.

2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?

Ja! Fra vårt program for perioden 2019-2023:
● Ha et kollektivtrafikk/busstilbud som best tjener Kongsbergs innbyggere, ikke bare i og omkring Kongsberg by, men i hele vår langstrakte kommune.
● Arbeide for innføring av små elektrisk drevne busser med sjåfør.

3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?

Utfordringer: For å fange opp noe gjennomgangstrafikk, ikke minst av hensyn til vår handelsstand, har vi hele denne perioden arbeidet for og fått gjennomslag for følgende som vil bli gjennomført i 2019: Skilt-saken i Kommunestyret i oktober 2018 følges opp ved å sette av øremerkede midler for 2019, med 1 mill. kr, som belastes investeringsbudsjettet. Vi tenker oss moderne, digitale informasjonstavler med innhold som kan endres for å markedsføre kommunens aktiviteter/arrangementer. På toppen av Drammensveien, før den nye nedkjørselen til byen, tenker vi oss en større presentasjon av kommunen. Dette kan også gi oss muligheter til å profilere byen og aktiviteten positivt slik at flere blir oppmerksomme på Kongsbergs kvaliteter.