Home print

Dette mener Kongsberglista om næringslivet generelt

1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

Vi forstår ikke helt hva som menes, men Kongsberglista har vært den sterkeste pådriveren for å få etablert prosjektet «Vekst i Kongsberg» og ansettelsen av Strategi – og omdømmesjef. Vi går ikke nærmere inn på prosjektet da det er godt kjent for KNFs administrasjon. Kommunen har bygget ut slik at det er ekstra kapasitet i barnehager og skoler til å kunne håndtere en betydelig befolkningsvekst uten ytterligere investeringer. Det samme med arealer for ny boligbygging.

2. Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Kommunen har ansvar i å være en tilrettelegger, foruten de innovasjoner som skjer internt i kommunen gjennom spesielt samarbeid i Kongsberg-regionen. De innovasjonene er målrettet mot innbyggerne og interne forhold. Når det gjelder det samarbeidet som nevnes er det i gang en spesifikk aktivitet (Innovasjonsloftet), men kommunens tilrettelegger rolle vil forsterkes gjennom det som er nevnt ovenfor i pkt. 1. Ellers gjennom formannskapets årlige næringskonferanse og den bedrede kontakten mot næringslivet som vedtatt i næringslivs- og industristrategiene.

3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

Kommunen bruker allerede en tilnærmet Telemarksmodell. Modellene er utviklet for å sørge for ordnede interne forhold hos leverandørene, noe vi er enige i.

4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og den statseide universitetsavdelingen. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

En vertskapsrolle er primært knyttet til løpende dialog med skoleledelsene og spesielt studentene for ev. å kunne bidra til løsninger på utfordringer de har. Det krever møteplasser, som er etablert med rektoratet for USN. Det er ikke etablert tilsvarende møteplasser med de øvrige utover sporadisk kontakt. Et viktig poeng, som ikke er nevnt i spørsmålsstillingen ovenfor, er å sette krav til studieinnholdene i spesielt ingeniørfagene ved USN. Her har industrien noen sterke virkemidler gjennom gaveprofessorater. En spesiell utfordring er for lite areal i Krona. Her har kommunen hele tiden vært en konstruktiv medspiller med forslag om frigjøring av eget areal for de øvrige. I øyeblikket har Fagskolen en utfordring. Når det gjelder vertskapsrollen for studentene, så har kommunen stilt gratis tomt til rådighet for studenthybler og ellers vedtatt en gjensidig samarbeidsavtale mellom studentene og kommunen. Kommunen kan bli flinkere til å informere studentene om hvilke tilbud og adspredelser som finnes i Kongsberg, noe Kongsberglista vil ta initiativet til.