Home print

Dette mener Kongsberglista om industrien

1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?

Siden Kongsberglista har mange teknologer, både ingeniører og sivilingeniører blant sine listekandidater, er vi opptatt av innovasjon og i den anledning svært villige til at kommunen kan engasjere seg som støttespiller i vel gjennomtenkte prosjekter. Digitaliseringen basert på 5G gir store muligheter, men det er svært viktig at kommunen konsentrerer ev. støtte til noen prosjekter som pekes ut av særlig verdi for Kongsbergsamfunnet. Vi er imidlertid noe skeptiske til testarenaen for de autonome bussene. Før man går videre med dette prosjektet, så må det tydelig konkretiseres hva man ønsker å oppå i form av f.eks. nye arbeidsplasser og ikke minst må dette settes inn i en sammenheng som viser nytten for Kongsbergsamfunnet og for samfunnet forøvrig. Kongsberglista er opptatt av at ny teknologi skal utvikles og brukes for å gi mennesker bedre liv og på menneskets og naturens premisser, ikke på teknologiens premisser eller bare fordi vi kan.

2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?

Prosjektet «Vekst i Kongsberg» og ansettelsen av Strategi – og omdømmesjef er kommunens satsning for dette. Prosjektet legger opp til et samarbeid med våre ulike næringer med KNF som en sentral aktør. I tillegg har vi fått utarbeidet tydelige og målrettede næringslivs- og industristrategier. Og mer kommer. I denne sammenhengen bør det etableres et eget kommunikasjonsprosjekt som har som formål å formidle hva Kongsberg er, i første omgang overfor våre statlige og andre institusjoner, i tillegg til vårt politiske miljø som ikke til daglig er engasjert med industrielle forhold. Store deler av den statlige forvaltningen, inkl. deler av vårt politiske miljø, vet ofte lite hva som skjuler seg bak Kongsberg-navnet, som dessverre ofte forveksles med Kongsvinger. Vi har sett i de siste par årene hvordan vi blir offer for bruk av geografiske avstander på kartet når statlige institusjoner skal rasjonalisere sin virksomhet. Vi må få frem klarer tidl. energiminister Trond Liens utsagn om at «Lykkes Kongsberg, lykkes Norge» lang klarere. Når det gjelder det internasjonale, bør vi gjennom «Vekst i Kongsberg» også målrette innsats overfor europeiske miljøer som har behov for den teknologiske kompetansen som finnes i Kongsberg med det formål at virksomheter kan legge sine utviklingsavdelinger i Kongsberg.