Home print

Dette mener Kongsberglista om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Handelssentrumet er og blir Nymoen. Vestsiden må utvikles med bakgrunn i sin historiske egenart, men trenger flere permanente boliger for å sikre et visst handelsgrunnlag som er nødvendig for bydelen. Det som planlegges på Skauløkka-taket vil bidra til det.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Vinmonopolet må fortsatt ligge på Nytorget av grunnen som nevnt ovenfor. Mister bydelen den, blir det lite igjen.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

Dette er selvfølgelig alltid et dilemma. Vi er primært restrike til handel utenom sentrum, men noe av detaljhandelen krever både stor plass og god tilgjengelighet, jf. aktivitetene i Gomsrud. Vi er nødt til å være noe pragmatiske. Plasseringen av et kjøpesenter midt i byen har vært garantisten for aktivitet på gateplan og vil fortsatt være det, men konkurransen fra internetthandel vil øke. Det setter krav til endrede pris- og leveringsvilkår fra flere detaljister. Jf. hva enkelte kjøpmenn i Oslo nå legger opptil. Hva kommunen kan gjøre er å sørge for tilgjengelighet til sentrum. Vi sa blankt nei til bommer inne i byen og vil at bykjernen skal være åpne for biltrafikk med gode parkeringsmuligheter. Dette er hva vårt program for perioden 2019 – 2023 sier:
● Vi fikk i perioden 2015 – 2019 innført forbedret og utvidet korttidsparkering på Vestsiden og Nymoen. I kommende valgperiode vil vi søke å utbedre parkeringsmulighetene i sentrum.

4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

Å snu enveiskjøringen synes problematisk uten at det skjer en omlegging av flerbrukskrysset, men vi kjenner ikke til forslaget. Som nevnt ovenfor. Mindre tilgjengelighet for kjørende skaper utfordringer for detaljhandelen, så det vil vi først ha utredet før vi tar stilling til et slikt forslag.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Vi har initiert et byutviklingsprosjekt hvor nettopp dette er en del av mandatet. Igjen sakser vi fra Kongsberglistas program for 2019 – 2023: En overordnet plan for hvordan byen skal utvikles Vi stoppet flere uheldige prosjekter i perioden 2015 -2019, og har våren 2019 fått satt i gang arbeidet med en ny byutviklingsplan i samarbeid med ulike interessenter hvor:
● Byens historiske egenart og bebyggelse skal vies betydelig plass ved siden av de kravene som et bysentrum setter til byrom, utvikling, urbanitet, handel og opplevelser, slik at byen også kan bli en møteplass for aktiv bruk.
● Sentrumsforhold til Numedalslågen skal også vies ekstra oppmerksomhet med tanke på bedre og mer opplevelsesorientert utnyttelse av så vel elv som elvebredder, både for bebyggelse og bruk. Samtidig vil vi at det skal være forbindelser mellom byens grønne lunger og at god tilgjengelighet til omkringliggende naturområder skal være et kjennetegn ved Kongsberg by.
● Prosjektet omfatter også arbeidet med ny verneplan. Det skal utarbeides retningslinjer knyttet til eventuell fortetting i disse områdene.
● Idéene presenteres i relevante politiske utvalg, i Laagendalsposten, i folkemøter og på sosiale medier for tilbakemeldinger fra byens innbyggere, som innarbeides i den endelige planen. Den vedtatte planen blir integrert i kommunes arealplan for 2019-2030.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Oppmuntre boligutviklere til, i samarbeid med Husbankens virkemidler for ungdom, å bygge tilpassede boliger for unge enslige og unge familier.