Home print

Dette mener Høyre om næringslivet generelt

Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

Vekst er sentralt i Høyres politiske plattform. ‘Beredskap for vekst’ er et begrep som kan misforstås til å forstås som om man må definere beredskapsaksjoner i tilfelle akutte virkemidler er nødvendige for å skape vekst. I Høyre er vi opptatt av at den underliggende ideen i vårt politiske arbeid er at vekst skapes på grunnlag av den fundamentale viljen til å legge til rette for dette. Det skjer i det daglige politiske arbeidet. Fundamentalt i dette er å ha en ‘JA-kultur’ i forhold til initiativer som kommer fra næringslivets aktører.

Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Kongsberg kommune skal i utgangspunktet ikke være investor eller aksjeeier i oppstartsselskaper. Men kommunen skal være en god vertskapskommune for nyskapingsideer. Kommunen bør ha en positiv innstilling til å være pilotkunde til nystartede selskaper i kommunen.

Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

Kongsberg kommune må selvfølgelig forlange at tilbydere av produkter og tjenester forholder seg til lov- og avtaleverk som er etablert.. De modellene som er nevnt har mange positive sider, men kan også gjøre det vanskeligere for lokale, mindre entreprenører/leverandører å delta i større prosjekter hvor kommunen er oppdragsgiver, Kommunen bør ikke gå utover de nasjonale kravene som gjelder ved å etablere særvilkår for tilbydere.

Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

Denne vertskapsrollen er særdeles viktig for Kongsberg Høyre. Kongsberg kommune skal ikke bare være lyttende til ønsker disse institusjonene måtte ha, men også være proaktive som vertskap og aktivt spørre disse: ‘hva trenger dere av oss?’ Kongsberg Høyre mener at samarbeidsavtalen mellom kommunen og daværende høgskole, nå USN, vedtatt i kommunestyret i april 2018, på flere områder ikke svarer opp de forventninger USN bør ha til Kongsberg som vertskapskommune.