Home print

Dette mener Høyre om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Vestsida og Nymoen er begge del av Kongsberg sentrum. Begge sider av elva har sine særegenheter som vi skal bygge videre på. Kongsberg Høyre ønsker å utrede en gang- og sykkelbro som knytter Flåtaløkka og Vestsida sammen. Videre ønsker vi å legge til rette for bygging av boliger nært Knutepunktet og på Nytorget, og andre sentrumsnære områder. Vi ønsker å moderere kravet om næringsareal i nye bygg, samt øke byggehøyde for nye bygg. Sentrum trenger folk. Det fordrer at det bor folk i sentrum. Slik legger vi også til rette for økt handel i sentrum. Økt tilbud vil trekke også folk som bor utenfor sentrum til sentrum. Dette skaper en positiv spiral.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Vinmonopolet har i dag en god plassering og Kongsberg Høyre ser ingen grunn til å endre beliggenhet pr. i dag. Det er enkle parkeringsforhold for denne type ‘stop and buy’ butikk. Folk drar til Vinmonopolet fordi de skal kjøpe det de har bestemt seg for at de trenger, ikke fordi de får en spontan ide om å kjøpe alkohol. Samtidig er det slik at når man først er på Vinmonopolet, så er det lettere å stikke innom andre nisjebutilkler som er i nærheten. Slik kan Vinmomopolet på Nymoen være en viktig faktor for at andre nisjebutikker kan etablere seg i dets nærhet.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

Vi ønsker å fortsette den overordnede strategien, som vi mener har vært vellykket, om å holde detaljhandel i sentrum. For å få til dette må vi være svært restriktive med å åpne for åpning av detaljhandel utenfor sentrum. Vi trenger en kritisk masse av aktivitet for at sentrum skal være levende. For å få til dette må vi legge tilrette for boligbygging i sentruminkludert punktet over om moderasjon av kravet om næringsareal i nye bygg og i tillegg øke byggehøyden. Vi må også finne gode parkeringsløsninger for de som bor utenfor sentrum og ønsker å parkere i sentrumsområdet.

4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp ) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

Kongsberg Høyre har ikke tatt standpunkt til endret trafikkretning i Stasjonsbakken. Det betyr at vi gjerne vil se dette utredet som en del av en full trafikkplan for sentrum slik at fordeler/ulemper kan ses i en større sammenheng. Det samme kan sies om gågate fra Nybrua til Knutepunktet, dog er vårt utgangspunkt at dette vil eliminere et stort antall parkeringsplasser som i dag benyttes for kunder av butikkene i sentrum og således kan ha en negativ effekt på handelen i sentrum.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Å ta i bruk elvenære områder er viktig for å gi byen liv. Vi vil realisere konseptet ‘elvepromenade’ slik at vandring langs elven blir en del av Kongsbergs identitet. Vi vil være positiv til å etablere restaurant/kafe-drift i Magasinparken. Vi vil at det skal være attraktive parkområder i alle deler av byen, hvor minst ett er et inngjerdet område hvor hundeeiere kan lufte hunder uten bånd. Kongsbergs største ‘grønne lunger og attraktive uterom’ er områdene vi har i marka. Vi vil prioritere å gjøre våre turstier enda bedre og lettere tilgjengelige, noen tilpasset og tilgjengelige for rullestol, andre mer klassiske skogsstier i kupert terreng.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Kommunen må tilrettelegge for boligbygging spesielt tilpasset unge og barnefamilier. Dette kan gjøres gjennom dialog med utbyggere, bruk av reguleringsbestemmelser og gjennom å se større områder under ett hvor tilbud som yngre etterspør er på plass, barnehage, grønne lunger, kollektivløsninger mv. Boligstørrelse og pris henger nøye sammen og må tilpasses.