Home print

Dette mener Arbeiderpartiet om næringslivet generelt

1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?

Å ha beredskap for vekst er først og fremst svært viktig for en kommune som Kongsberg. I konkurranse med mange andre, både nasjonalt og internasjonalt, er vi avhengig av å være i beredskap for å kunne ha ytterligere vekst. I dette begrepet legger vi i hovedsak to elementer; 1) arealer og infrastruktur innad i byen og 2) transportinfrastruktur til byen. I det første punktet mener vi det er viktig at kommunen legger langsiktige planer for å ha tilgang på egnede og varierte næringsarealer. Dette innebærer at kommunen og politikerne er villige til å prioritere områder av kommunen til disse formålene. Det skal være lett å etablere eller utvide næringsvirksomhet i Kongsberg kommune. I punkt 2 er det viktig at vi jobber for to tog i timen til Kongsberg med reisetid på under en time, noe som vil gi økt tilgjengelighet og kommunikasjon med Oslo og Gardermoen. Med byggingen av nye E134 – Damåsen-Saggrenda så har vi fått et moderne veianlegg som bidrar til punkt to.
Arbeiderpartiet mener at dette er en av kjernevirksomhetene i kommunens jobb som samfunnsutvikler. Her må vi være offensive og ambisiøse på vegne av innbyggere og næringsliv, vi trenger politikere som ser framover og som kan påvirke regionale og nasjonale myndigheter som vi er avhengige av på enkelte av disse områdene.

2. Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?

Kongsberg kommune er som spørsmålet sier en til to av tre viktige grunnpilarer i innovasjon og nyskaping på Kongsberg. Arbeiderpartiet er av den klare oppfatning av kommunen er en svært viktig støttespiller og fasilitør for innovasjonsutvikling. Kommunen skal være en forutsigbar, nytenkende og støttende aktør i møte med mennesker og bedrifter med gode nytenkende og framtidsretta ideer. I kommunen finner vi en av Norges største industrilokomotiv, det gir også et veldig attraktivt gründer- og innovasjonsmiljø. Dette vil vi bygge opp under. Vi ser også viktigheten av en kommune som følger opp sitt vertskommuneansvar både ovenfor akademia/skole og næringsliv/industri som er lokalisert i vår kommune. Det å være vertskommune handler også om å fasilitere samarbeidet mellom aktørene. Kongsberg kommune må også være frempå i utprøving av ny teknologi og en god støttespiller for de som tør å satse på nyskaping i vår kommune. Viktige eksempler på dette er Kongsbergskolen, prosjektet med de autonome bussene og satsing på velferdsteknologi.

3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?

Kongsberg kommune har siden slutten av forrige kommunestyreperiode hatt Telemarksmodellen på større byggeprosjekt. Arbeiderpartiet har tatt til orde for å gjøre en vurdering av hvordan denne har fungert. Vi ser at Oslomodellen og Telemarksmodellen har gitt gode resultater der de er testet ut. Arbeiderpartiet er derfor positive til å innføre Oslomodellen også i Kongsberg. Dette vil gi flere lærlingplasser, samt et tryggere og mer seriøst arbeidsliv. For at vi skal ha et arbeids- og næringsliv for framtida, så må vi har ordna, seriøse forhold der bedrifter konkurrerer på samme vilkår.

4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?

Vertskapsrollen er veldig viktig. Kongsberg kommune skal være en samarbeidspartner og legge til rette for at våre utdanningsinstitusjoner har gode vilkår. Som skoleeier er det viktig at vi har et godt samarbeid med de øvrige utdanningsinstitusjonene, slik at det er god samhandling mellom dem. Videreutvikling og satsing på Kongsbergskolen er et viktig punkt også i denne sammenhengen. Vi må arbeide for fagskolens finansiering, jobbe for å styrke USN campus Kongsberg og ytterligere utvikling av Kongsberg VGS – dette handler om gode kontakter både regionalt og nasjonalt, noe Arbeiderpartiet har. Dette har vi vist i praksis gjennom en arbeiderparti-ledet Buskerud Fylkeskommune med sine vedtak rundt fagskolen Tinius Olsen og bygging av ny Kongsberg Videregående skole, samt kommunalt ved flere gjennomslag i kommunens vertskommunestrategi for USN som ble vedtatt våren 2018.