Home print

Dette mener Arbeiderpartiet om handel og byliv

1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?

Kongsberg sentrum er både Vestsida og Nymoen. De to er begge viktige for Kongsberg og må utvikles ut ifra deres eget særpreg. Vi må beholde Vinmonopolet på Vestsida, slik at vi sikrer den aktiviteten polet gir. Vi må legge fokus på grøntarealene våre i sentrumet, slik at disse er attraktive og tilgjengelige for folk.

Vi ønsker et sentrum som er attraktivt og aktivt, hvor det er folk ute i gatene og områdene brukes. Det å tilrettelegge for aktivitet og opplevelse er viktig for at folk i større grad skal bruke byen. Gode møteplasser, hyggelig atmosfære og at ting skjer sentrum er sentralt i dette spørsmålet.
Etter fire år med Arbeiderpartiet i posisjon er vår visjon et sentrum er et sted folk reiser til for å oppholde seg, møte andre og at næringslivet i sentrum har gode forhold for å drive. Vi har et sentrum der det er utvikling og framdrift, samtidig som det har vært fokus på å bevare verneverdige viktige bygg.

2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?

Arbeiderpartiet mener at Vinmonopolet skal være lokalisert på Vestsida. Vi vil også fortsette å jobbe for en ekstra lokalisering med vinmonopol i Hvittingfoss.

3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?

Arbeiderpartiet mener fortsatt at detaljhandel skal være i sentrum. For å fremme handel og byliv er det viktig at vi gjør sentrumet vårt attraktivt. Dette gjør vi gjennom å forskjønne grøntområder og gjøre byen tilgjengelig for alle. Det er folk som skaper en aktiv by.

Vi tror at man må kunne gå metodisk til verks og finne felles løsninger for å forhindre tomme lokaler på gateplan. Det finnes rapporter og pilotprosjekter som har høstet erfaringer fra andre steder, som for eksempel prosjektet «levende lokaler» som Arendal, Lærdal og Tromsø er tilknyttet. Dette er helt klart et område hvor politikere og kommunen må lytte til aktørene og samarbeide for å forhindre tomme lokaler.

4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp ) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?

Trafikkløsningene må endres slik at de bygger opp om et attraktivt og velfungerende sentrum. Hvilke tiltak som gjennomføres må besluttes med bakgrunn i faglige vurderinger som ivaretar publikum, handelsnæringen og andre sentrumsaktører på en best mulig måte. Dette kan være aktuelle tiltak.

5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?

Elvepromenade fra Gamlebrua til Skavanger flyplass, og fra den nye gangbrua til Gamlebrua er en perle som ikke er utnyttet. Vi må i den neste 4-årsperioden arbeide for å forskjønne og gjøre disse områdene mer tilgjengelige. Endel kan gjøres lavterskel, gjennom rydding av vegetasjon og mindre investeringer. Av konkrete tiltak kan nevnes: Tilrettelagte opplevelses – og møteplasser langs elva. Tilrettelegging for bading og vannlek ute i forbindelse med bygging av ny Idretts- og svømmehall. At kommunen skal ta ansvar for å rehabilitere og lyssette hengslekarene og andre fløtningsminner i Lågen. Ny moderne lyssetting av Nybrufossen. Flerbrukspark i Haspa. Opprusting av Magasinparken til byjubileet, herunder gjennomføring av sentrumsplanens føring om sanering av Zacrisengården og etablering av uteservering ved bruenden.

6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?

Stimulere til en sammensatt boligutvikling i sentrum, med særlig vekt på unge og barnefamilier. Her er det viktig at vi har en plan for sosial boligutbygging, slik at ulike grupper får muligheten til å etablere seg i sentrum. Dette kan gjøre gjennom varierte boligstørrelser, samt leie-til-eie-prosjekter og lignende.