Home print

Brexit – hva betyr det for deg?

Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe /NTB scanpix

Fra 1. januar 2021 er Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av EØS-avtalen. På noen områder vil det derfor bli endringer i forholdet mellom våre to land. På andre områder blir ting som før.

Når Storbritannia trer ut av det indre marked, mister vi felles spilleregler, dynamisk utvikling av felles regelverk og den forutsigbarheten og rettssikkerheten som ligger i det institusjonelle rammeverket i EØS. Norge og Storbritannia forhandler nå om en frihandelsavtale som skal ivareta vår handel med varer og tjenester også etter 1. januar. Ytterligere informasjon om disse forhandlingene finnes på hjemmesidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

Midlertidig vareavtale fra 1. januar 2021

I påvente av frihandelsavtalen er Island, Norge og Storbritannia enige om en midlertidig vareavtale. Avtalen bygger på den såkalte «no deal»-vareavtalen mellom de samme landene som ble undertegnet 2. april 2019 for det tilfellet Storbritannina ville forlate EU uten en utmeldelsesavtale. Den midlertidige vareavtalen trer i kraft når overgangsperioden mellom EU og Storbritannia går ut ved midnatt 31. desember 2020. Avtalen vil gjelde frem til den erstattes av frihandelsavtalen mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia. Den midlertidige vareavtalen viderefører generelle markedsadgangsvilkår for varehandel. Les hele avtaleteksten her.

Avtalen innebærer følgende for norsk næringsliv som handler med Storbritannia:

– Alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer, videreføres.
– Tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter videreføres der handel har funnet sted.
– Opprinnelsesreglene i EØS-avtalen videreføres.
– For øvrige områder vil handel foregå på WTO-vilkår. Det gjelder blant annet for handelen med tjenester og investeringer.

Det er viktig at du setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for den handelen du har med Storbritannia, både på norsk og britisk side. Dersom du er i tvil, bør du ta kontakt med de som utsteder regelverket.

NHO har utarbeidet en sjekkliste for næringslivet som i tillegg til overordnede råd, omhandler handel til og fra Storbritannia (herunder toll, krav om forhåndsvarsling og hva avtalen ikke omfatter), personbevegelse, kontrakter, personopplysninger og norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF).

Du kan også finne utfyllende og oppdatert informasjon på regjeringen.no.

Personbevegelser

EØS-avtalen gir norske borgere rett til fri innreise og – innenfor visse rammer – rett til å ta arbeid/opphold i hele EØS-området, inkludert UK – og motsatt. 1. januar 2021 faller flere av disse rettighetene bort.

Britiske borgere som oppholder seg i Norge
For britiske borgere vil Utlendingslovens ordinære regler gjelde. Den nye forskriftsteksten er ennå ikke vedtatt, men alle britiske borgere som bor og arbeider i Norge må i løpet av 2021 søke om ny oppholdstillatelse.

Det vil først bli mulig å søke om de nye tillatelsene fra 5. januar, og fristen for å søke er satt til 31. desember 2021.
Mer informasjon til britiske borgere i Norge og norske borgere i Storbritannia finner du på UDI sine sider.

(Kilder: NHO, UDI og regjeringen.no)