Home print

Vi spør politikerne!

 title=

Vi er inne i en spennende tid foran det kommende kommune- og fylkestingsvalget. For KNFs medlemmer er politikernes aller viktigste oppgave å være gode samfunnsutviklere:

• Legge til rette for at industrien kan vokse, og være et godt vertskap
• Føre en forutsigbar og langsiktig næringspolitikk
• Ha god tilgang til nasjonale politikere og Stortinget
• Ha Kongsbergrepresentanter og patrioter i fylkestinget

Nå ønsker KNF å klargjøre hva de forskjellige partiene mener om næringslivets rammebetingelser og muligheter for vekst, samferdsel, byliv, attraktivitet og skole. Vi har derfor henvendt oss til alle partiene som stiller til valg i Kongsberg og bedt om deres mening i en rekke saker vi mener er viktige.

Lokalpolitikernes svar vil danne et viktig grunnlag for det politiske verkstedet vi arrangerer i samarbeid med NHO Viken 6. juni, og for valgdebatten på Waterhole 23. august. Svarene  vil også bli publisert på våre hjemmesider, og i nyhetsbrev.

Klikk på partilogoen, og finn ut hva de ulike partiene mener!  Vi legger ut fortløpende etterhvert som partiene melder tilbake.

Næringsliv generelt
 1. Har ditt parti en beredskap for vekst i Kongsberg? Hva legger ditt parti i dette begrepet?
 2. Kongsberg skal være ledende på innovasjonskraft, vekst og nyskaping. Det krever nært samarbeid mellom næringsliv, akademia/skole og det offentlige. Hvilke ansvar mener ditt parti at Kongsberg kommune har for å tilrettelegge for innovasjon og nyskaping?
 3. Kongsberg kommune er en stor innkjøper, og har stor makt over tilbyderne i så henseende. En implementering av Telemarksmodellen eller Oslomodellen i kommunens anskaffelsesprosesser kan tvinge frem endringer i markedet. Hva er ditt partis syn på disse (eller lignende) modellene?
 4. Kongsberg kommune er en stor skoleeier, men er også vertskap for den private internasjonale skolen, den fylkeskommunale videregående skolen og fagskolen, og det statseide universitetet. Hvor viktig er denne vertskapsrollen for ditt parti, og hvordan tenker dere eventuelt å tilrettelegge for gode rammevilkår for disse?
Industri
 1. Kommunen har allerede vært proaktive ved å vedta Nasjonal digital testarene, implementere de autonome bussene i bybildet og legge til rette for videre satsning. Hvordan vil dere bruke momentet og mulighetene som ligger i nasjonal testarena til å satse videre og tørre å prøve å noe nytt?
 2. Det er et uttalt mål om at Teknologibyen Kongsberg skal være et etablert og godt kjent begrep både nasjonalt og internasjonalt. Kongsberg kommune har påtatt seg ansvar for politisk posisjonering, og for å kommunisere mulighetene her sammen med næringslivet. Hvordan vil dere arbeide for å nå dette målet?
Samferdsel og infrastruktur
 1. Hvordan vil dere holde trykket på «to tog i timen og en time til Oslo»?
 2. Bør kollektivtilbudet innad i kommunen styrkes? Hvilke tiltak vil eventuelt være aktuelle?
 3. Nye E-134 vil bety en stor omveltning i trafikkmønsteret i og nær Kongsberg sentrum. Hvilke utfordringer og muligheter tenker dere at dette vil føre til, og hvordan tenker dere å tilrettelegge og bruke mulighetsrommet på best mulige måte?
Handel og byliv
 1. Hva og hvor er Kongsberg sentrum? Vestsida vs. Nymoen – hvilken utvikling av bydelene ser dere fremover? Hvordan ser sentrum ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?
 2. Vinmonopolet vurderer ny beliggenhet. Det er politikernes oppgave å legge føringer for hvor det skal ligge i fremtiden. Hva mener deres parti om Vinmonopolets fremtidige lokalisering i Kongsberg?
 3. Det er viktig for næringslivet at detaljhandelen fortsatt holdes i sentrum. Hva tenker ditt parti om å åpne opp for detaljhandel utenfor sentrumskjernen? Hva ønsker dere å gjennomføre av tiltak som fremmer handel og byliv, og hvordan tenker dere å unngå tomme lokaler på gateplan?
 4. Når ny E 134 åpner vil trafikkmønsteret i sentrum endres, og adkomsten blir kan bli utfordrende. Hvordan stiller ditt parti seg til forslaget om å snu enveiskjøringen i Stasjonsbakken (mulig å kjøre opp ) samt gjøre om hele Storgata til miljøgate (fra Nybrua til Knutepunktet)?
 5. Parker og plasser må være attraktive og innbydende. Elvebreddene langs Lågen er i stor grad uutnyttede rekreasjonsområder. Hva mener ditt parti om forskjønning, grønne lunger og attraktive uterom? Hva vil dere eventuelt prioritere?
 6. Det er i dag den voksne delen av befolkningen som dominerer bosettingen i sentrum. Vil ditt parti fremme tiltak som kan tiltrekke seg unge og barnefamilier? Hva bør gjøres?
Opplevelsesnæringen
 1. Hvilke målgruppe(r) bør vi satse på for å øke antall besøkende til Kongsberg? Hva mener ditt parti er Kongsbergs beste «selling point»?
 2. Hvordan mener ditt parti at Mynta, Bergverksmuseet og de tilliggende områdene best bør forvaltes? Hvordan ser området ut etter 4 år med ditt parti i posisjon?
 3. Hva mener ditt parti om bruken av Gruveåsen? Skal det tillates å bygge ut for flere hytter, leiligheter samt sommerdrift for skisenteret og andre interessenter?
 4. Kongsberg har i dag ingen plasser spesielt for bobiler eller camping. Hvor viktig mener ditt parti at det er å etablere en slik plass? Hvor bør den evt. ligge, og hvordan bør et slikt tilbud driftes?
 5. Hvor viktig er det for Kongsberg å ha et fysisk turistkontor? Hvem bør finansiere et slikt tilbud?